Studiegids

nl en

Antieke munten als bron voor de Oudheid

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Eerstejaars Hoorcollege Oude Geschiedenis behaald.

Beschrijving

Munten kunnen ons veel kunnen leren over de mensen en samenlevingen die ze produceerden en gebruikten omdat deze relatief kleine voorwerpen een schat aan informatie met zich mee dragen. Tijdens de colleges zal duidelijk worden hoe deze informatie kan worden ontsloten en waarom munten zo’n belangrijke bron zijn voor onze kennis over de Oudheid.

De collegereeks is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel is bedoeld als een eerste kennismaking met (munt)geld in de Griekse, Hellenistische, Romeinse en Byzantijnse wereld, waarbij de functie en rol van munten en de historische en economische ontwikkelingen centraal staan. Terugkerende thema’s zijn handel en economie, politiek, propaganda en identiteit. Dit deel zal worden afgesloten met een practicum dat zal plaatsvinden in De Nederlandsche Bank te Amsterdam, waarbij de tijdens de colleges besproken munten zelf bestudeerd kunnen worden.

Het tweede deel gaat nader in op enkele wetenschappelijke vraagstukken omtrent muntgeld en numismatiek in de oudheid. Tijdens de colleges zullen de studenten enkele case studies bespreken, zoals muntproductie, muntgebruik, muntvondsten en muntpropaganda.

Dit hulpvak is verbonden aan de afstudeerrichting Oude Geschiedenis, maar ook studenten van andere studierichtingen zoals Archeologie, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en Economie kunnen dit college volgen. Studenten van andere studierichtingen dienen vooraf contact op te nemen met de docenten.

Leerdoelen

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.

-bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) leert het lezen van opschriften, muntplaatsen etc.

 • 3) kan in brede lijnen de ontwikkeling van de Griekse, Keltische, Romeinse en Byzantijnse
  muntslag schetsen.

 • 4) heeft kennis van de binnen de numismatiek gebruikte termen en methoden.

 • 5) kan antieke munten determineren en beschrijven (herkennen van verschillende muntsystemen en denominaties, het kunnen lezen en interpreteren van op- en omschriften en muntvoorstellingen).

 • 6) verwerft inzicht in het belang van munten als bron voor historisch en archeologisch onderzoek.

 • 7) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren.

 • 8) een case study uiteenzetten en tot een goed einde brengen, waarbij de student in staat is:
  -vakliteratuur te zoeken, selecteren en ordenen;
  -relatief grote hoeveelheden informatie te organiseren en te verwerken;
  -een wetenschappelijke discussie voor te zitten en te analyseren.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht.
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen werkcolleges: 12×2 uur = 24 uur

 • Practicum: 2 uur

 • Lezen verplichte literatuur: 48 uur

 • Toetsing: 2 uur

 • Onderzoek en schrijven essay: 64 uur

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met gesloten vragen (bijvoorbeeld multiple choice)

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

 • take home-tentamen

 • werkstuk, paper e.d.

 • mondeling tentamen

 • referaat, mondelinge presentatie

Toetsing

Alle leerdoelen van het hulpvak worden getoetst door middel van:

 • Essay (50%)

 • Schriftelijke toets (30%), over de opgegeven literatuur en de collegestof.

 • Actieve deelname aan de colleges en het practicum (20%)

Weging

 • Essay: 50%

 • Schriftelijke toets: 30%

 • Actieve deelname: 20%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers, op voorwaarde dat het essay als voldoende is beoordeeld.

Herkansing

Als een student na het maken van het tentamen of het essay gemiddeld een onvoldoende heeft, maakt hij naar eigen oordeel de herkansing van het tentamen of verbetert hij (na overleg met de docent) het essay.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Communicatie tussen docent en studenten

Literatuur

Literatuur wordt op college bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Liesbeth Claes

Opmerkingen

geen