Studiegids

nl en

Agressie en geweld, 1650-2000

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In dit college wordt de vraag gesteld waarom en op welke wijze mensen in het verleden geweld gebruikten. We bespreken in het college de historische ontwikkeling van geweld, moord en doodslag. We kijken daarbij naar verschillende vormen van individueel en collectief geweld: vanuit de staat (macht en gezag), tussen mannen en vrouwen, tussen mannen onderling, kindermoord en geweld in de naam van religie. Dit zal gebeuren aan de hand van verschillende theorieën, die door historici, sociologen en antropologen zijn ontwikkeld om geweld in vroegere en hedendaagse samenlevingen te verklaren. Deze theorieën zullen worden getoetst aan de historische ontwikkeling van allerlei vormen van geweld, zoals geweld tegen maar ook onder jongeren, geweld tussen mannen en vrouwen en de relatie staat, macht en geweld: de ontwikkeling van de moderne samenleving waarin de staat het monopolie op legitiem geweld heeft.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) verwerft overzicht over de geschiedenis van verschillende vormen van individueel en collectief geweld vanaf de vroegmoderne tijd tot de 20ste eeuw.

 • 9) verkrijgt inzicht in relevante theorievorming op het gebied van individueel en collectief geweld in historisch perspectief.

 • 10) leert kritisch te reflecteren op literatuur en theorievorming, en een beargumenteerd oordeel te formuleren.

 • 11) leert zelfstandig een werkstuk schrijven waarin een bepaald aspect van geweld in het verleden wordt besproken met behulp van een theoretische invalshoek.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijeenkomsten 2 uur x 13 weken: 26 uur

 • Bijeenkomsten voorbereiden (en een groepspresentatie): 60 uur

 • Materiaal bestuderen t.b.v. werkstuk/referaat: 50 uur

 • Voorbereiden referaat: 10 uur

 • Leeswerk plus materiaal zoeken voor werkstuk: 64 uur

 • Werkstuk schrijven: 70 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-11

 • Participatie en collegeopdrachten (incl. groepsopdracht)
  getoetste leerdoelen: 1, 5-11

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Participatie en collegeopdrachten (incl. groepsopdracht): 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Literatuur

 • Voor het delen van informatie (websites, handige links)

 • Plaatsen van opdrachten

 • Het inleveren en delen van de schriftelijke opdrachten (peer review)

 • Het inleveren van het werkstuk

Literatuur

 • Pieter Spierenburg, A history of murder. Personal Violence in Europe from the Middle Ages to the Present (Cambridge 2008).

 • Verdere literatuur zal voorafgaand/op college bekend worden gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Namen en adressen waar studenten terecht kunnen voor meer informatie.

Drs E.C. Walhout

Opmerkingen

geen