Studiegids

nl en

Modelburgers en Zondebokken: mechanismen van in- en uitsluiting in de Nederlandse samenleving

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In het politieke en maatschappelijke debat worden voortdurend zichtbare en onzichtbare grenzen getrokken. De huidige visie op integratie bijvoorbeeld, bepaalt wie er wel en niet bij hoort, en categoriseert de Nederlandse samenleving op basis van problematische noties als ‘cultuur’, ‘religie’, ‘groepen’ en ‘gemeenschappen’. Aan de hand van het Nederlandse migratie- en integratiebeleid bestuderen we vanuit een historisch perspectief hoe en waarom dit beleid verschoven is van een nadruk op sociaal-economische verschillen naar culturele verschillen.
Ook het koloniale verleden van Nederland werkt door in hoe de samenleving – bewust en onbewust – sommige ‘groepen’ op basis van raciale kenmerken uitsluit. Dat blijkt bijvoorbeeld in de verhitte politieke en publieke discussies over (alledaags) racisme, etnisch profilering en de representatie van Zwarte Piet. Hoe beïnvloedt het koloniale verleden ons denken over wie er wel en niet bij hoort?
In de sociale wetenschappen is het genoegzaam bekend dat verschillen in onder meer klasse, etniciteit en gender sociale ongelijkheid voortbrengen en bestendigen. In deze collegereeks onderzoeken we vanuit een historisch en intersectioneel perspectief (gender, klasse en etniciteit) hoe processen van in- en uitsluiting werken, en welke institutionele, culturele en persoonlijke mechanismen tot uitsluiting van sommige ‘groepen’ hebben geleid – en nog steeds leiden.
Onderwerpen die in deze reeks naar voren komen zijn onder meer integratie, migratie, kolonialisme, nationale identiteit, racisme en white privilege.
Deze reeks sluit aan op het kerncollege ‘Grenzen van de Macht’, en bestudeert specifiek de machtsverhoudingen tussen ‘gevestigden’ en ‘buitenstaanders’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) leert inzicht verkrijgen in processen van in- en uitsluiting.

 • 9) leert inzicht verkrijgen in academische debatten over actuele onderwerpen.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college: 30 uur

 • Maken opdracht(en) : 30 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 150 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 42 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 7

 • Opdracht 1 Optreden als referent bij mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 1

 • Opdracht 2 Essay schrijven
  getoetste leerdoelen: 1-2

 • Opdracht 3 Referaat houden
  getoetste leerdoelen: 2-5

Weging

Werkstuk: 60%
Mondelinge presentatie: 20%
Participatie: 5%
Opdracht 1: 5%
Opdracht 2: 5%
Opdracht 3: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Verspreiden literatuur (mits online beschikbaar)

 • Inleveren opdrachten

Literatuur

Literatuur wordt aan het begin van de collegereeks bekend gemaakt op Blackboard. Er hoeven geen boeken of syllabi te worden aangeschaft.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Nadia Bouras

Opmerkingen

geen