Studiegids

nl en

Op reis in de politieke (auto)biografie.

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Op reis in de politieke (auto)biografie.
Het levensverhaal is populair in Nederland. Naast vluchtige egodocumenten die soms hoge oplages halen, verschijnen wetenschappelijk verantwoorde biografieën. In dit werkcollege reflecteren we op de betekenis van levensverhalen voor historisch onderzoek. We analyseren biografieën over en autobiografische teksten van vrouwen en mannen die een prominente rol vervulden in de Nederlandse politiek in de 19de en 20ste eeuw. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de betekenis van reizen, internationale verbindingen en buitenlandse verblijven voor de hoofdrolspelers. Zo staan we onder meer stil bij de wereldreis die Aletta Jacobs maakte om campagne voor het vrouwenkiesrecht te voeren, de oorlogsmisdrijven van de latere minister Hendrik Colijn tijdens zijn werkzaamheden als officier in Indië en de betekenis van het verblijf in het buitenland van Nederlandse vorstinnen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

We analyseren gepubliceerde egodocumenten zoals brieven en autobiografieën en vergelijken die met wetenschappelijke biografieën. Wat leren deze verhalen ons over representatie? Wat is de betekenis van het buitenlandse verblijf in de levens van de hoofdrolspelers? Wat betekenen deze levensverhalen voor historisch onderzoek en voor onderzoek naar de geschiedenis van politiek? Deelnemers aan het seminar verdiepen zich in een aantal relevante titels uit de wetenschappelijke literatuur en doen vervolgens eigen onderzoek naar een levensverhaal.

Het college sluit aan bij het kerncollege Global Connections.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van Syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) De student heeft inzicht in de betekenis van (auto) biografieën voor historisch onderzoek, in het bijzonder Nederlandse geschiedenis van 19de en 20ste eeuw.

 • 9) De student heeft inzicht in het belang van (auto) biografieën voor de geschiedenis van politiek, in het bijzonder Nederlandse geschiedenis van 19de en 20ste eeuw.

Rooster

Zie Rooster Geschidenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur.

 • Voorbereiden college: 60.

 • Maken opdracht(en) : 40

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 156.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1: Ontwerpen vraagstelling voor eindwerkstuk
  getoetste leerdoelen: 4

 • Opdracht 2: Onderzoek plaatsen in de relevante literatuur
  getoetste leerdoelen: 4

 • Opdracht 3: Gezamenlijke opdracht uitvoeren
  getoetste leerdoelen: 1

Weging

 • Werkstuk: 55 %

 • Mondelinge presentatie: 10 %

 • Participatie: 20%

 • Opdracht 1: 5%

 • Opdracht 2: 5 %

 • Opdracht 3: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt als deadline 14 mei 2018.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt als deadline 29 juni 2018.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Mededelingen

 • Studiemateriaal

Literatuur

De literatuur wordt bekend gemaakt via blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M.W.F. (Margit) van der Steen

Margit van der Steen treedt op 1 december 2017 in dienst van de Universiteit Leiden. Tot die tijd kan contact worden opgenomen met Dr. Diederik Smit.

Opmerkingen

Niet van toepassing