Studiegids

nl en

Communicatie en indoctrinatie tijdens de Duitse Reformatie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis.

Beschrijving

De Protestante Reformatie was in de eerste plaats een theologische revolutie. Maarten Luther en zijn medehervormers hadden veel vertrouwen in de overtuigingskracht van hun pure en eenvoudige theologie en verwachtten dat elke boerenknecht de Bijbel zou kunnen begrijpen. Om dit ideaal te verwezenlijken was het van groot belang dat de nieuwe ideeën zich buiten de muren van de universiteit van Wittenberg zouden verspreiden. De strijd voor de hearts and minds van de bevolking van het Heilige Roomse Rijk ontketende een revolutie op het gebied van communicatie, educatie en indoctrinatie. De historiografie over de Reformatie in Duitsland wordt de laatste decennia gedomineerd door de geschiedenis van de Confessionalisatie – het organiseren van een staat of gemeenschap rond één confessie. In deze historiografische context is veel baanbrekend onderzoek gedaan naar de manieren waarop nieuwe religieuze ideeën werden gecommuniceerd, geïmplementeerd en geïnstitutionaliseerd en zo onderdeel werden van het leven van gewone Duitsers.

In dit seminar worden de verschillende technieken en strategieën die gebruikt werden om de nieuwe Protestante theologie te verspreiden onder de loep genomen. Daarbij zal een breed scala aan primaire bronnen, zoals pamfletten, liederen, (spot)prenten, manifesten, en catechismussen geanalyseerd worden. Hoe breed was het bereik van deze bronnen? Welke strategieën gebruikten de makers om hun publiek te overtuigen? En hoe effectief waren deze strategieën? Ook zullen de bronnen in de bredere historiografie van de Confessionalisatie worden geplaatst. Hoe droegen ze bij aan de transformatie van het Heilige Roomse Rijk in een lappendeken van Katholieke, Lutherse en Gereformeerde staatjes?

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht.
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) is bekend met de recente historische debatten rond het thema Confessionalisatie.

 • 10) is bekend met de belangrijkste theologische en ideologische twistpunten van de Reformatie.

 • 11) is in staat (vertaalde) primaire bronnen gerelateerd aan de Duitse Reformatie te analyseren en te gebruiken als basis voor een probleemgestuurd werkstuk.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 50 uur

 • Maken opdracht(en): 20 uur

 • Voorbereiding presentatie: 20 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 166 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 2-5, 7-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6-10

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Referaat: 20%

 • Participatie en opdrachten: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Het beschikbaar maken van studiemateriaal.

Literatuur

 • A. Pettegree, Reformation and the Culture of Persuasion (Cambridge 2005).
  Beschikbaar als eBook via de catalogus van de UB.

 • De overige literatuur zal via Blackboard bekend gemaakt worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. Jonas van Tol

Opmerkingen

geen