Studiegids

nl en

Interculturele cultuuranalyse

Vak
2017-2018

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit werkcollege verdiept zich in de vraag: hoe moet je literaire teksten lezen die zijn geschreven binnen een culturele context die jou als lezer onbekend is? Wat moet je daarvoor leren, en wat moet je afleren? We laten ons in de war brengen door de vertelkunst van machtsbeluste griots, Caribische machozangers, migrantenliteratuur, Europese reisverhalen en oriëntalistische erotiek en discussies over Nederlands racisme, en vinden het pad terug met behulp van een divers gezelschap van westerse en niet-westerse theoretici. We raken daarbij vertrouwd met een reeks sleutelbegrippen, zoals hybriditeit, oriëntalisme, creolisering, syncretisme, mimicry en nieuw realisme. We bestuderen niet alleen literaire teksten, maar besteden ook aandacht aan beeldende kunst, orale performances en enkele anime en videogames.

Leerdoelen

Na afronding van dit college:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de historische en culturele context van literaturen die zijn geschreven binnen interculturele (contact)relaties;

  • is de student vertrouwd met de sleutelbegrippen in het wetenschappelijke debat over deze kwesties, en kan hij/zij deze in eigen onderzoek gebruiken;

  • is de student in staat relaties leggen tussen vroegere zienswijzen en huidige debatten.

Rooster

Zie Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 110 uur

  • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen (70%).
Korte schrijfopdracht (blog) (30%).
Het eindcijfer komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde.

Herkansing

De student mag herkansen voor het onderdeel waarvoor een onvoldoende werd gehaald.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Zelf aanschaffen: John McLeod, Beginning Postcolonialism (Manchester University Press, 2000)

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent Mw. dr. E. Minnaard.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.