Studiegids

nl en

Grammaire et vocabulaire I

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Frans op VWO-niveau

Beschrijving

Bij de colleges Grammaire et vocabulaire I en II ligt de nadruk op het correct aanleren van de Franse grammatica en het verwerven van vocabulaire. Daarnaast dient dit college als basis voor colleges waarin geoefend wordt met het schrijven van teksten in correct Frans, zoals bijvoorbeeld Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800), Letterkunde II: Introduction à la littérature française (de 1800 à nos jours) en Middeleeuwen I: Littérature Moyen-âge. Ter ondersteuning van de grammaticacolleges wordt gewerkt met recent vernieuwd materiaal voor computer ondersteund grammaticaonderwijs.

Voor studenten met een hoog ingangsniveau (B2 of hoger) bestaat de mogelijkheid om extra verdiepende opdrachten te doen uit het tweede jaar (zie hieronder bij Opmerkingen).

Leerdoelen

Aan het einde van Grammaire et vocabulaire I en II bereiken studenten een niveau B2 voor schriftelijke taalvaardigheid. Daarnaast verwerven ze een gedegen overzicht over de Franse grammatica en wordt met lastige onderdelen uitgebreid geoefend. De vakken zijn om die reden ook nuttig voor studenten die al een B2 niveau (of hoger) hebben. Tijdens colleges ligt de nadruk niet alleen op het correct toepassen van de grammatica, maar ook op het begrijpen en doorzien van grammaticale structuren en verschillen tussen het Frans en het Nederlands.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor-werkcollege, voertaal Frans.

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 114 uur

  • Toetsing: 5 uur

Toetsing

Tentamenrooster

De student is geslaagd als het eindcijfer een 5,5 of hoger is EN voldaan wordt aan een aantal extra eisen m.b.t. deelcijfers (zie Blackboard). Mocht uit de berekening een cijfer komen dat hoger is dan een 5,5 maar niet aan de extra eisen worden voldaan, dan wordt het eindcijfer een 5.

Tussentoetsen Vocabulaire 1 en Conjugaison 1
Tussentoetsen Vocabulaire 2 en Conjugaison 2
Tentamen Grammaire

Herkansing tussentoetsen Vocabulaire 1&2 (samen) en Conjugaison 1&2 (samen)
Hertentamen

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • B. Vlugter, P. Sleeman e.a., Grammaire Plus. Praktische grammatica van het Frans, Coutinho, 2008

  • B. Dijkzeul, M. Dijkzeul, Grammaire Essentielle, Nijgh Versluys, Baarn 2e druk. ISBN: 978 90 4253302 8.

  • Contexte, Woordenschat met oefeningen Frans, Intertaal, ISBN13: 978-946030017-2

  • Mots et contexte: woordenschatboek Frans, Intertaal, ISBN: 9789460307218

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. J.S. Doetjes

Opmerkingen

Voor studenten met een hoog ingangsniveau bestaat de mogelijkheid om extra verdiepende opdrachten te doen uit het tweede jaar. Bovendien kunnen zij in overleg met de studiecoördinator al een vak uit het tweede jaar volgen. Het niveau wordt bepaald aan de hand van een diagnostische toets aan het begin van het eerste semester en eventueel behaalde extra diploma’s (bijvoorbeeld DELF B2).