Studiegids

nl en

Sprache von gestern und heute

Vak
2017-2018

Toegangseisen

..

Beschrijving

Sprache ändert sich ständig. Das Deutsche, die wir heute sprechen, ist aus älteren Sprachstufen hervorgegangen. Seitdem hat die Sprache bestimmte Wörter und grammatische Eigenschaften verloren, andere jedoch hinzubekommen.

In diesem Seminar betrachten wir die Sprache von heute im Spiegel der Sprache von gestern. Wir untersuchen die Entwicklungen und Veränderungen, die zum heutigen Sprachsystem geführt haben. Das Seminar hilft, die Eigenschaften des modernen Deutsch besser zu verstehen und einzuordnen.

Studenten im ersten Studienjahr müssen vor Seminarbeginn eine Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft gelesen haben (Pittner, Karin. (2016) “Einführung in die germanistische Linguistik”, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 2. Auflage).

Leerdoelen

De studenten beschikken over:

 • baiskennis van en inzicht in centrale ontwikkelingsprocessen in de geschiedenis van het Duits en de manier waarop deze de structuur van het huidige taalsysteem hebben meebepaald;

 • basiskennis van en inzicht in de mogelijke invloed van verschillende factoren op taalverandering

 • de vaardigheid om van de verworven kennis in een mondeling tentamen en een schriftelijk werkstuk op adequate wijze verslag te doen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie (voor eerstejaars studenten)

Studielast

Totale studielast 5EC x 28 uur = 140 uur.

Voor eerstejaars studenten:

 • Voorbereidend lezen: 25 uur

 • Toetsing na zelfstandige literatuurstudie voorafgaand aan het college: 2 uur

Voor tweedejaars studenten:

 • Huiswerkopdrachten: 3 x 9 uur = 27 uur

Voor alle studenten:

 • Bijwonen college: 14 x 2 = 28 uur

 • Voorbereiden college en bestuderen literatuur: 14 x 5 = 70

 • Voorbereiding voor toetsing: 13 uur

 • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Toetsing

 • schriftelijk tentamen over zelfstandig gelezen boek (voor eerstejaars studenten)

 • schriftelijke huiswerkopdrachten (voor tweedejaars studenten)

 • schriftelijk tentamen met open vragen (voor iedereen)

Weging

 • schriftelijk tentamen over zelfstandig gelezen boek: 30% (voor eerstejaars studenten)

 • schriftelijke huiswerkopdrachten: 30% (voor tweedejaars studenten)

 • schriftelijk tentamen met open vragen: 70%

Tentamens moet voldoende zijn, dus 5,5 of hoger. Het eindcijfer voor het college als geheel moet voldoende zijn, dus 5,5 of hoger.

Herkansing

Beide tentamens kunnen herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • communicatie

 • het te beschikking stellen van studiemateriaal (incl. powerpoints uit de werkcolleges)

Literatuur

 • Nübling, D. et al. (2013): Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. Tübingen: Narr. 4. Aufl.

 • voor eerstejaars studenten: Pittner, Karin. (2016) “Einführung in die germanistische Linguistik”, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 2. Aufl. (vooraf te lezen)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij dr. Jenny Audring

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl@hum.leidenuniv.nl..

Opmerkingen