Studiegids

nl en

Grieks taalverwerving 2 (B/C-groep)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten zonder eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving 2a.
Studenten Taalwetenschap met specialisatie VIET volgen de colleges Grieks Taalverwerving 1 en 2 indien zij Grieks op eindexamenniveau hebben gevolgd, en anders de colleges Grieks voor Iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid.
Studenten Oude Culturen van de Mediterrane Wereld met als taalvak Grieks volgen de colleges Grieks voor Iedereen: Basiscursus grammatica en leesvaardigheid (of eventueel de colleges Grieks Taalverwerving 1 en 2 indien zij Grieks op eindexamenniveau hebben gevolgd).
Keuzevakstudenten met kennis van het Grieks op eindexamenniveau wordt gewezen op de colleges Grieks voor Iedereen: Hoogtepunten uit de Griekse literatuur in semester 2. Daarnaast zijn zij desgewenst toelaatbaar tot Taalverwerving 1 en 2 voor zover er plaats is (zie verder onder ‘Aanmelden’).

Beschrijving

In het college Grieks taalverwerving 2 behandelen we hoofdzaken uit de Griekse grammatica: klankleer, morfologie (o.a. het naamwoord), syntaxis (m.n. het gebruik van het werkwoord) en pragmatiek. Daarnaast voltooien studenten het leren van het basisvocabulaire en van de belangrijkste stamtijden. De verworven grammaticale en taalkundige kennis wordt ingezet bij het lezen van een selectie Attisch proza uit de redevoeringen van Lysias en Antiphon en uit de dialoog Protagoras van Plato.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • elementaire kennis van het klassiek Grieks op het gebied van klankleer, morfologie, dialecten en taalontwikkeling; syntaxis, semantiek en pragmatiek. (I.i/vii);

 • elementaire kennis van het Griekse vocabulaire en de stamtijden. (I.i; II.ii);

 • kennis van representatieve teksten uit het genre van de Attische gerechtsredevoering (I.ii)

Vaardigheden:

De student leert:

 • elementaire lees- en vertaalvaardigheden van Attisch Grieks proza: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof.

 • gebruik te maken van naslagwerken, wetenschappelijke commentaren en tekstedities. (II.i/ii);

 • Een elementaire heuristische zoekopdracht uit te voeren en daarvan schriftelijk verslag te doen. (schriftelijke presentatievaardigheden);

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i/ii);

 • actief te participeren in de discussie op college over de te behandelen teksten. (mondelinge vaardigheden).
  Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden of een link naar het rooster op de opleidingswebsite. De link naar de roosterpagina kan door de onderwijsadministratie gevuld worden.

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • Contacturen: 35 uur (groep B: 7 weken x [2+3=] 5 contacturen); 28 uur (groep C: 7 weken x [2+2=] 4 contacturen

 • Studietijd grammatica, vocabulaire en stamtijden: 48 uur

 • Studietijd lectuur: 48 uur (groep B), 55 uur (groep C);

 • Bibliotheekopdracht: 4 uur

 • Tentamen: 2 uur tussentoets + 3 uur eindtoets.

Toetsing

 • Heuristische opdracht Universiteitsbibliotheek (10%);

 • Deeltoets vocabulaire, stamtijden en vertaling (20%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en een korte vertaling niet voorbereide Griekse tekst;

 • Deeltoets Grammatica (40%): schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen;

 • Deeltoets Lectuur (40%): schriftelijk tentamen met vertalingen gelezen en ongelezen stof, korte open (invul)vragen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de vier deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat de deelcijfers voor de onderdelen Grammatica en Lectuur beide voldoende moeten zijn.

Herkansing

De deeltoetsen kunnen apart worden herkanst, met uitzondering van de heuristische opdracht.

Nabespreking tentamen

Het tentamen zal worden nabesproken in een van de sessies in het kader van het mentoraat in het tweede semester. De planning van de mentoraatssessies wordt bekend gemaakt aan het begin van het semester.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: het beschikbaar stellen van powerpoints bij de colleges, planners, handouts, oefeningen en een proeftentamen.

Literatuur

 • Syllabus Grieks Grammatica

 • Syllabus Lysias

 • D.A. Russell, An Anthology of Greek Prose, compiled and edited with an Introduction by D.A. Russell, Oxford University Press 1991;

 • Een (school)woordenboek Grieks-Nederlands of Grieks-Engels, keuze uit:

 • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;

 • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. T.A. van Berkel Dr. A.M. Rademaker

Opmerkingen

niet van toepassing