Studiegids

nl en

Klassieke Literatuur

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus staat open voor alle BA-studenten van de Universiteit Leiden en alle contract- en à la carte-studenten. Kennis van Latijn en Grieks is niet vereist. Ook classici zijn hartelijk welkom!

Beschrijving

De Griekse en Latijnse literatuur heeft een enorme invloed uitgeoefend op de Europese cultuur. Maar voor velen zijn Homerus, Aristoteles en Sophocles, Lucretius, Horatius en Tacitus niet veel meer dan beroemde namen. Welke werken schreven deze auteurs, voor welk publiek schreven zij en waarom waren zij zo invloedrijk? Deze cursus presenteert een overzicht van de klassieke literatuur van Homerus tot Augustinus. Alle genres komen aan bod: epos, geschiedschrijving, tragedie, komedie, retorica, brieven en roman. Van alle auteurs zullen bekende teksten in vertaling gelezen worden. Wetenschappelijke benaderingen van deze teksten worden geïntroduceerd en toegelicht.

Deze cursus biedt een uitstekende introductie op de klassieke literatuur. Kennis van deze literatuur is onmisbaar voor een goed begrip van de Europese cultuur. Dit keuzevak is dan ook bij uitstek geschikt voor alle studenten met belangstelling voor de westerse cultuur en geschiedenis. Voor classici vormt het college een ideale aanvulling op het reguliere programma: in deze cursus komen namelijk ook auteurs en genres aan bod die in het programma van GLTC niet of nauwelijks aan de orde komen.

Programma:

1) Grieks epos en leerdicht (Homerus, Hesiodus)
2) Archaïsche poëzie (Pindarus, Sappho, Solon, Theognis)
3) Griekse geschiedschrijving (Herodotus, Thucydides, Xenophon)
4) Drama (Aeschylus, Sophocles, Euripides, Aristophanes)
5) Griekse filosofie (Plato, Aristoteles)
6) Griekse retorica (sofisten, Lysias, Demosthenes)
7) Latijns epos (Ennius, Vergilius, Lucretius, Ovidius)
8) Neoterici (Catullus, Propertius, Horatius)
9) Romeinse geschiedschrijving (Sallustius, Livius, Tacitus)
10) Romeinse retorica (Cicero, Quintilianus)
11) Epistolografie (Seneca, Plinius)
12) Antieke roman (Petronius, Apuleius)

Leerdoelen

  • De student beschikt over basiskennis van de Griekse en Romeinse literatuur;

  • De student heeft kennis genomen van een aantal hoogtepunten van de klassieke literatuur;

  • De student heeft een elementair inzicht in literaire genres en hun ontwikkeling in de oudheid;

  • De student heeft verschillende wetenschappelijke benaderingen van klassieke literaire teksten leren kennen (narratologie, retorische analyse, close reading, discourse analysis, receptiestudies, etc.).

Rooster

Zie rooster Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

  • Colleges 12 x 2 uur = 24 uur

  • Lezen lectuur 12 x 6 uur = 72 uur

  • Voorbereiden tentamens 2 x 22 uur = 44 uur

Toetsing

Een schriftelijke toets met vragen over de te bestuderen literatuurgeschiedenis, de in vertaling te lezen teksten en de collegestof. Er zijn twee toetsen:

Weging

  • Tussentoets (Griekse literatuurgeschiedenis): 50%

  • Eindtoets (Latijnse literatuurgeschiedenis): 50%

Het eindcijfer is het gemiddelde van beide toetsen. Voor beide toetsen moet minimaal een 5.5 gehaald worden.

Herkansing

Onvoldoende gemaakte toetsen moeten herkanst worden. Wanneer beide toetsen onvoldoende zijn gemaakt, kunnen beide herkanst worden.

Nabespreking tentamens

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Richard Rutherford, Classical Literature: A Concise History, Oxford 2005.

Aanmelding

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Meer informatie Studeren à la carte
Meer informatie Contractonderwijs

Contact

Dhr. Dr. H.H. Koning