Studiegids

nl en

Latijnse literatuurgeschiedenis en pensum

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2) en kan gevolgd worden nadat de student de vakken Latijn: Retorica (BA1) én ofwel Latijn: Epiek (BA2) ofwel Latijn: Lyriek/Elegie (BA1) met goed gevolg heeft afgerond.

Beschrijving

In dit college wordt de geschiedenis van de Latijnse literatuur behandeld aan de hand van het boek van D. Knecht [2 ec].

Parallel hieraan lezen de studenten zelfstandig een pensum Latijnse literatuur van gemiddelde moeilijkheidsgraad. De nadruk ligt hierbij op de technische beheersing van het Latijn. De begeleiding van het pensum vindt plaats via Blackboard.

Studenten moeten de volgende teksten lezen:

 • Sallustius De Catilinae coniuratione capita 1-10, 20-22 en 51-61 met commentaar Ramsey en de rest van het werk in vertaling (1,5 ec);

 • Ovidius Metamorphoses boek 13 met commentaar Hopkinson (1,5 ec).

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student heeft:

 • overzichtskennis van de Latijnse literatuurgeschiedenis. (I.ii, vii)

Vaardigheden

De student leert:

 • zelfstandige lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Latijnse historiografie en epiek: het formuleren van een vertaling gelezen stof en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden met behulp van de in het vak gangbare hulpmiddelen (woordenboek, grammatica, commentaar). (I.i; II.i, iii, vii)

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosterpagina Griekse en Latijnse taal en cultuur Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges (literatuurgeschiedenis)

 • begeleide zelfstudie (pensum).

Studielast

De studielast bedraagt 5 EC × 28 uur = 140 uur:

 • Contacturen: 7 × 2 uur per week = 14 uur;

 • Voorbereiding colleges en literatuurgeschiedenis = 42 uur;

 • Zelfstudie Sallustius = 42 uur;

 • Zelfstudie Ovidius = 42 uur.

Toetsing

 • Een tussentoets over het zelfstandige pensum Sallustius. De toets omvat een vertaalopdracht en vragen over grammatica, vorm en stijl van de tekst; daarnaast worden er ook enige begripsvragen gesteld.

 • Een eindtoets bestaande uit twee onderdelen:

 • het zelfstandige pensum Ovidius. Dit onderdeel omvat een vertaalopdracht en vragen over grammatica, vorm en stijl van de tekst; daarnaast worden er ook enige begripsvragen gesteld;

 • literatuurgeschiedenis. Dit onderdeel omvat vragen over het boek van D. Knecht.

Weging

 • Tussentoets 30% (1,5 ects)

 • Zelfstandig pensum Ovidus 30% (1,5 ects)

 • Eindtoets 40% (2,0 ects)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers. Voor ieder onderdeel moet minimaal een 5,5 behaald worden.

Herkansing

 • Onvoldoende deeltoetsen mogen herkanst worden: een onvoldoende tussentoets wordt herkanst bij de eindtoets, een onvoldoende eindtoets wordt herkanst bij de herkansing;

 • Voldoende deelcijfers blijven gedurende het gehele studiejaar staan maar vervallen daarna;‬

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er zal van Blackboard gebruik gemaakt worden voor het delen van documenten en powerpoints. Bovendien zullen er op Blackboard twee discussion boards worden geopend voor Sallustius en Ovidius, waar studenten hun vragen over het pensum met medestudenten en de docent kunnen delen.

Literatuur

 • J.T. Ramsey (ed.) Sallust’s Bellum Catilinae. Edited with Introduction and Commentary, Oxford 2007;

 • N. Hopkinson (ed.) Ovid Metamorphoses book XIII. Cambridge 2000;

 • D. Knecht (2010) De literatuur van de Romeinen: een gids voor gebruikers. Didactica Classica Gandensia 50 (Gent)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Studenten wordt aangeraden tijdig te beginnen met de lectuur van Sallustius en Ovidius.

Contact

Dr. J. Soerink