Studiegids

nl en

Latijns-Amerika in woord en beeld

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze cursus is een algemene inleiding in de Latijns-Amerikaanse cultuur. Om een land of regio te begrijpen heb je toegang nodig tot de taal en de culturele uitingen van een samenleving. In deze cursus zullen we zowel literatuur als beeldmateriaal en film gebruiken om Latijns-Amerika te doorgronden. Ook wordt er aandacht besteed aan de historische en culturele context van deze uitingen. Aan de hand van een aantal bekende, vertaalde teksten krijgt de student een indruk van de Latijns-Amerikaanse literaire canon. Deze verhalen spelen telkens weer een rol in de verbeelding van de werkelijkheid, ook in populaire media. Via beeldmateriaal uit de massacultuur, dat populaire ficties creëert en zorgt dat dingen algemeen voor waar worden aangenomen, stellen we kritische sociale vragen. Door de analyse van literatuur en van enkele invloedrijke films heeft de student aan het eind van de cursus meer inzicht in de culturele bijzonderheden van de regio.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden .

Leerdoelen

 • De student moet vertrouwd zijn met een aantal oorspronkelijke of vertaalde teksten uit de literatuur van Spaans Amerika.

 • De student moet een aantal factoren kennen die de interpretatie van teksten uit de Spaans Amerikaanse literatuur mogelijk maken: auteurs, culturele en politieke contexten, ontwikkeling van de Spaans Amerikaanse literatuur, relatie met de westerse canon. De student moet in staat zijn concrete vragen over de stof te kunnen beantwoorden.

 • De student moet in staat zijn de vragen die literaire teksten oproepen, goed en accuraat te formuleren.

 • De student moet in staat zijn een goed onderbouwd commentaar over literaire teksten te leveren.

 • De student moet in staat zijn een beredeneerde interpretatie van een korte literaire tekst te leveren.

 • De student moet in staat zijn om de rol van de fictie in de algemene kennis van Latijns-Amerika te plaatsen en om deze kennis te gebruiken.

 • De student moet onderscheid kunnen maken tussen verschillende literaire stromingen van Spaans Amerika.

 • De student moet een algemeen idee krijgen over de mogelijke inter-mediale connecties tussen literatuur en visuele uitingen in de cultuur en maatschappij.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal: 140 uur

 • Colleges: 36 uur;

 • Tentamens: 4 uur;

 • Zelfstudie: 70 uur;

 • Tentamenvoorbereiding: 30 uur.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Argumentatieleer en Bronnen Beoordelen: 4 uur
Deze worden verzorgd door het EAV en zijn apart ingeroosterd. Zie: Academische Vaardigheden .

Toetsing

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen A met korte open (invul)vragen en essayvragen (30%);

 • Schriftelijk tentamen B met korte open (invul)vragen en essayvragen (70%).

Weging

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van beide tentamens.

Herkansing

Herkansing: Take home tentamen in januari

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Het studiemateriaal is te vinden op Blackboard en in een speciale map met gekopieerde teksten.Voor het werkcollege moet de student de betreffende tekst hebben gelezen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. G. Inzaurralde

Studiecoördinator: A.C. Wapenaar MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing