Studiegids

nl en

Fonologie en Morfologie van het Spaans (TK1)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Het college behandelt taalkundige basisbegrippen van het Spaans van Spanje en Spaans Amerika op het gebied van fonologie en morfologie. Tijdens werkcolleges worden korte taalkundige analyses gemaakt op basis van een beperkt corpus; deze analyses dienen meestal als illustratie van de tijdens hoorcollege behandelde stof.

Leerdoelen

Het leren toepassen van fonologische, fonetische en morfologische basisbegrippen bij elementaire taalkundige analyse van het Spaans.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

 • Analytisch denken

 • Mondelinge communicatie

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college: 30 uur

 • Bestuderen Literatuur: 50 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 22 uur

 • Toetsing: 10

Toetsing

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens, elk 50% van eind cijfer.
Het minimaal behaalde cijfer per onderdeel om het gemiddelde te kunnen bepalen: 5

De tentamens bevatten gesloten en korte open (invul)vragen.

Weging

Twee schriftelijke tentamens, elk 50% van eind cijfer.
Het minimaal behaalde cijfer per onderdeel om het gemiddelde te kunnen bepalen: 5.

De tentamens bevatten gesloten en korte open (invul)vragen.

Herkansing

De herkansing bestaat van twee delen. De studenten kunnen de niet gehaalde schriftelijke tentamens herkansen. Elke deel telt ook 50% van eind cijfer (met minimal een 5 per deel)

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • geeft informatie over het vak

 • het collegerooster en het tentamenrooster

 • De wekelijkse powerpoints

Literatuur

Hualde et al (2010) Introducción a la Lingüística Hispánica. Cambridge University Press

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Mw. Dr. P. Gonzalez

Studiecoördinator: A.C. Wapenaar MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Remarks

Niet van toepassing