Studiegids

nl en

Sociolinguistiek van het Spaans in Latijns-Amerika (TK2)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Verschillende sociolinguïstieke onderwerpen komen aan bod, vooral gericht op de situatie in Latijns-Amerika. Speciale aandacht wordt gegeven aan begrippen zoals variatie, taal contact en tweetaligheid. Daarnaast belicht het college de consequenties van het naast elkaar bestaan van twee of meer talen voor de gemeenschap en voor de talen zelf vanuit een taalkundig standpunt. Dialecten van het Spaans in Latijns Amerika worden bestudeerd.

Leerdoelen

 • De student zal over kennis beschikken van hoe de Maatschappij taal gebruik kan beinvloeden

 • De student zal over kennis beschikken over de intrinsieke kenmerken van de linguïstische varianten van het Spaans dat gesproken wordt in Latijns-Amerika

 • De student zal bewust zijn en zal over kennis beschikken van de fenomenen die taalcontact veroorzaakt

Vaardigheden

 • Analytisch denken

 • Projectmanagement

 • Mondelinge communicatie

 • Kritisch denken

 • Creatief denken

 • Integriteit

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: ( 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur);

 • Voorbereiden college: 14 uur

 • Bestuderen Literatuur: 50 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 23 uur

 • Voorbereiding voor presentatie: 20 uur

 • Toetsing: (2.15 uur tentamen, 2.15 uur herkansing, 30 min presentatie): 5 uur

Toetsing

Toetsing

 • Tentamen: 75%;

 • Presentatie: 25%.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Weging

 • Tentamen: 75%;

 • Presentatie: 25%.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Tentamen 100%

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • wekelijkse powerpoints van docent

 • informatie delen

Literatuur

Nader bekend te maken

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. P. González

Coordinator of Studies: A.C. Wapenaar MA

Administrations Office: van Wijkplaats

Opmerkingen

80% aanwezigheid is verplicht. De examens van studenten die niet voldoen aan dit eis zullen niet nagekeken worden.