Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Onderzoeksmethodologie: Geschiedenis

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Alleen voor hoofdvakkers LAS of Bachelor-opleidingen aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.
Deze cursus is toegankelijk voor studenten die beschikken over een goede beheersing van de Nederlandse en Spaanse taal of /en passieve beheersing van de Spaanse taal met een actieve beheersing van het Portugees.

Beschrijving

Deze cursus is een kennismaking met het opzetten, uitvoeren en rapporteren van wetenschappelijk onderzoek. De cursus behandelt de specifieke context voor onderzoek in Latijns-Amerika en de keuze en de afbakening van een onderwerp voor wetenschappelijke analyse. De nadruk ligt op de theoretische onderbouwing en het formuleren van een probleemstelling, het stellen van onderzoeksvragen en het leren maken van hypothesen. Tijdens de werkcolleges oefent men het formuleren van een vraagstelling en leert men schrijftechnieken voor de redactie van het BA-eindwerkstuk. De begeleiding richt zich op het voorbereiden van de BA-scriptie.

Leerdoelen

Aan het einde van het programma zullen de studenten:
1. De kenmerken van Latijns-Amerika als studiegebied kunnen identificeren.
2. Kennis maken met de verschillende onderzoeksmethoden en technieken in de sociale wetenschappen.
3. Een onderzoeksvoorstel met een theoretisch kader opzetten.
4. De technieken en criteria voor het schrijven van een BA-scriptie beheersen.
5. De opzet van de BA-scriptie voorbereiden.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

 • Analytisch denken

 • Projectmanagement

 • Verantwoordelijkheid

 • Inzet

 • Zelfregulering

 • Mondelinge communicatie

 • Schriftelijke communicatie

 • Flexibiliteit

 • Kritisch lezen en denken

 • Creatief denken

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges (50%-50%). De cursus heeft het formaat van een seminar. Geleidelijk aan zullen de studenten in de colleges een eigen onderzoeksvoorstel voorbereiden.

Studielast

5 EC x 28 uur = 140 uur in totaal

 • Bijwonen college: 13 uur

 • Bijwonen practica: 13 uur

 • Voorbereiden college: 26 uur

 • Studiebegeleiding: 10 uur

 • Bestuderen literatuur: 34 uur

 • Maken opdracht(en): 24 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 10 uur

 • Toetsing: 10 uur

Toetsing

Toetsing

De stof van deze cursus wordt op verschillende momenten geëvalueerd:
A. Zes specifieke opdrachten bestaan uit schriftelijke verslagen over de toepassing van de lesstof als voorbereiding op de opzet van de BA-scriptie. De aspecten die geëvalueerd worden zijn: (a) duidelijkheid in de verslagen (b) relevantie en coherentie met betrekking tot het gekozen scriptiethema (c) capaciteit om de onderzoekstechnieken toe te passen in het kader van het gekozen onderwerp.

B. Gedurende de gehele cursus wordt de individuele actieve participatie gemeten.

C. Eindwerkstuk: dit is een onderzoeksvoorstel van minimaal 8 en maximaal 10 A4 pagina’s met een inhoudsopgave voor de BA-scriptie vereist.
De aspecten die beoordeeld worden zijn: (a) coherentie en duidelijkheid van het schrijven (b) afbakening en verkenning van het onderzoeksonderwerp (c) kwaliteit en kwantiteit van de verzamelde bibliografische bronnen (d) juistheid van de onderzoekstechnieken inzake het gekozen thema (e) geschikt gebruik van het APA-systeem (f) formele presentatie van de tekst.
Gedurende de cursus zullen de formele regels en inleveringdata van elke opdracht via blackbord meegedeeld worden.
De docenten van Moderne Geschiedenis zullen op drie momenten tijdens de cursus aanwezig zijn om individueel advies te geven over het onderzoeksvoorstel.
Tijdens de cursus zullen de studenten wekelijks gemiddeld 30 pagina’s van de relevante literatuur lezen. Dit materiaal zal de basis vormen van het onderzoeksvoorstel.

Weging

A Zes specifieke opdrachten: 60% van het eindcijfer.
B. Individuele actieve participatie: 10% van het eindcijfer.
C. Eindwerkstuk: 30% van het eindcijfer.

Herkansing

Herkansing vindt plaats indien het cijfer van het eindwerkstuk lager is dan 6,0. De herkansing bestaat uit een nieuwe verbeterde versie van het eindwerkstuk binnen een beperkte tijd.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • studiemateriaal (bibliografie en PowerPointpresentatie van elke sessie),

 • methodologische indicaties en instructies,

 • specifieke informatie over elk college,

 • de indeling van de opdrachten en het eindwerkstuk.

Literatuur

 • BAARDA, B.; BAKKER, E.; FISCHER, T.; JULSING, M.; DE GOEDE, M.; PETERS, V. & VAN DER VELDEN, T. (2013). Basis kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, 3e. druk.

 • BAARDA, D.B.; DE GOEDE, M.P.M. & TEUNISSEN, J. (1995). Kwalitatief onderzoek. Praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Houten: Educatieve Partners Nederland bv.

 • MIGCHELBRINK, FERDIE (2000). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

 • PADMOS, BRAM (2012). De scriptiesupporter. Een doeltreffende aanpak van je scriptie. Antwerpen-Apeldoorn: Garant, 11e druk.

 • VERSCHUREN, PIET & DOOREWAARD, HANS (1998). Het ontwerpen van een onderzoek. Utrecht: Lemma, 2e druk.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dhr. Dr. P.A. Isla Monsalve

Studiecoördinator: A.C. Wapenaar MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. De studenten mogen maximaal 3 colleges missen. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.