Studiegids

nl en

Kunst en politiek in Latijns-Amerika (LK 4 / B)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In dit vak wordt de relatie behandeld tussen culturele uitingen – vooral kunst, literatuur en cinema – en de maatschappij in Spaans-Amerika. Hoe verhouden deze uitingen zich tot wat er in de maatschappij gebeurt? In Spaans-Amerikaanse teksten, performances en films wordt op verschillende manieren gereageerd op de gebeurtenissen daar. Sommige schrijvers keren zich helemaal van de werkelijkheid af en schrijven boeken die weinig te maken lijken te hebben met wat er om hen heen gebeurt. Anderen lijken met woorden niets over de gebeurtenissen te kunnen zeggen: zij zoeken naar nieuwe vormen, en/of (een nieuwe) orde. We kijken bijvoorbeeld naar performances die reageren op de dictatuur in Chili, de weergave van klassenverschillen in een Mexicaanse film, en hoe een Uruguayaanse schrijver de klassieke detective verandert in een verhaal waarin geen misdaad of moordenaar meer te bekennen is. Het einddoel van dit vak is de politieke en culturele werkelijkheid van Latijns Amerika op een meer veelzijdige manier te benaderen.

Leerdoelen

 • Het presenteren en schrijven van letterkundige analyses

 • Kritisch leren lezen en denken

 • Het ontwikkelen van complexere leesstrategieën

 • Kennis nemen van begrippen uit de Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Werkcolleges (2c/u per week)

Studielast

Totale studielast voor een cursus van 5 ects is 140 uur.

 • College: 24 uur;

 • Zelfstudie: 58 uur;

 • Schrijven Eindwerkstuk: 58 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (maximaal 10 pagina’s): 40%;

 • Mondelinge presentatie: 30%;

 • Tentamen: 20%;

 • Participatie: 10%.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Herkansing door middel van een paper (100%).

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Het studiemateriaal is te vinden op Blackboard en in een speciale map met gekopieerde teksten.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor colleges, tentamens en papers aan te melden via uSis.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. G. Inzaurralde

Coordinator of Studies: A.C. Wapenaar MA

Administrations Office: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing