Studiegids

nl en

Themacollege Bourgondiërs: de architectuur en kunst van het Bourgondische tijdperk

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis. Bovendien zou de student op academisch niveau globale kennis van en inzicht in de geschiedenis van de kunstproductie in het Westerse cultuurgebied opgedaan moeten hebben, in het bijzonder van de periode vóór 1800.

Beschrijving

In deze cursus staat de architectuur, beeldhouw- en schilderkunst en kunstnijverheid uit de tijd van de Bourgondische hertogen centraal, beginnend bij Jan de Goede, de eerste heerser van het huis van Bourgondië-Valois en eindigend met Maria van Bourgondië (+1482). Deze dynastie staat bekend om haar ‘Bourgondische’ levenswijze en kunstmecenaat. Gekeken wordt naar de architectuur in de Bourgondische thuislanden van het hertogdom (Chartreuse de Champnol met werken van Claus Sluter en anderen, Hospitaal in Beaune en de kastelen) en in de later bij hun territorium toegevoegde Bourgondische Nederlanden. De bijeenkomsten hebben de vorm van hoorcolleges en er zal worden gediscussieerd aan de hand van de gelezen teksten. Verder gaan we gezamenlijk een boedelinventaris ontleden. Daarnaast gaan we een of twee keer op excursie om het studiemateriaal ook in het echt te bekijken.

Leerdoelen

  • Inzicht in de architectuur en kunst van de desbetreffende regio en periode

  • Inzicht in de historiografie van het onderwerp en in de belangrijkste kunsthistorische methodes dienaangaande

  • Hetlzelfstandig wetenschappelijk leren benaderen en problematiseren van een onderwerp

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Excursie

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

24 uur: Bijeenkomsten (2 uur p.w. x 12 weken)
32 uur: Lezen verplichte literatuur
16 uur: Opdrachten
08 uur: Excursie
60 uur: Leren tentamenstof —-
140 uur

Toetsing

  • Tussentoets (20%): opdracht.

  • Eindtoets (80%): schriftelijk tentamen.

Compensatie: Het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Het schriftelijk eindtentamen dient altijd een 6.0 of hoger te zijn.

Herkansing: een onvoldoende beoordeelde opdracht of een onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt:

  • voor het verstrekken van informatie over de cursus;

  • voor het het ter beschikking stellen van studiemateriaal zoals powerpoints en aanvullende literatuur als discussieforum.

Literatuur

Marina Belozerskaya, Rethinking the Renaissance, Cambridge University Press 2012.
Een aanvullende leeslijst wordt aan het begin en tijdens de cursus bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. E. (Elizabeth) den Hartog

Opmerkingen

N.v.t.