Studiegids

nl en

Historische taalkunde

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Enige basiskennis van de fonologie, fonetiek en het IPA, bijvoorbeeld opgedaan in de cursus Klanken van de wereld.

Beschrijving

Een inleiding in de historische taalkunde, hoofdzakelijk geïllustreerd aan de hand van het Nederlands en zijn nauwste verwanten Duits, Fries en Engels. Woorden veranderen van vorm en betekenis, talen veranderen van woord- en zinsbouw. Op wat voor manieren gebeurt dat en wat zijn de oorzaken daarvan? We behandelen die vragen aan de hand van voorbeelden uit bekende talen op het hoorcollege, met oefeningen over dezelfde verschijnselen in minder bekende talen op het werkcollege.

Ter voorbereiding op deze cursus worden studenten geacht de colleges over Academische Vaardigheden bij te wonen, die worden verzorgd door het EAV.

Leerdoelen

De volgende kennis, inzicht en vaardigheden zullen worden opgedaan:

  • Bekendheid met de meest gangbare termen en processen uit de historische taalwetenschap;

  • Kennis van en inzicht in de grondslagen van de historisch-vergelijkende taalwetenschap;

  • De vaardigheid om dit opgedane inzicht toe te passen op niet behandelde data.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Één uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Studielast

Totale studielast: 140 uur:

  • Hoorcollege: 12 uur

  • Werkcollege: 12 uur

  • Bijeenkomsten Academische Vaardigheden: 6 uur

  • Schriftelijke tentamens: 4 uur

  • Mondelinge presentaties: 2 uur

  • Voorbereiding colleges: 48 uur

  • Voorbereiding toetsing: 56 uur

Toetsing

Mondelinge presentatie (10%), schriftelijk deeltentamen (20%) en eindtentamen (70%). Er is mogelijkheid tot herkansing van het schriftelijk tentamen (90%).

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Cursusmateriaal (slides, oefeningen) wordt aangeboden via Blackboard
Via Blackboard worden studenten ook op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Aan te schaffen voor aanvang van het college: Robert McColl Millar (2015): Trask’s Historical Linguistics. 3rd edition. London/New York: Routledge.
J.J.W. Buis, G. Post & V.R. Visser (2015). Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies. Amsterdam : Amsterdam University Press.
Overig materiaal wordt verstrekt via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs
willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. B.D. Suchard

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk