Studiegids

nl en

Taalgebruik & diversiteit

Vak
2017-2018

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In deze cursus wordt voortgebouwd op het vak Taal in gebruik en die kennis wordt verdiept door aandacht te besteden aan de diversiteit in het taalgebruik; in dit vak wordt in het bijzonder ruime aandacht besteed aan de niet-westerse talen. Talen en culturen maken op verschillende manieren gebruik van verbale en non-verbale middelen om te communiceren. In dit college richten we ons op de verschillen en overeenkomsten tussen vormen van communicatie en hun taalkundige en culturele motivaties, de patronen van taalgebruik in communicatie en hoe deze samenhangen met de sociaal-culturele context waarin de communicatie plaatsvindt. Inheemse theorieën over communicatie in niet-westerse culturen worden behandeld en ook de verschillende communicatieve praktijken. De consequenties van de verschillen voor interculturele communicatie komen ook aan bod. De discussie vindt plaats in het kader van de etnografie van de communicatie en cross-culturele pragmatiek.

De volgende onderwerpen komen aan bod: communicatieve stijlen en wijzen van spreken, speech events, gebruik van naam en benaming, van aanspreking, groeten, afscheid nemen, bedanken, respect betuigen en medeleven; maar ook indirecte communicatie door middel van derden zoals woordvoerders. Daarnaast komen verschillende traditionele en moderne manieren van communicatie zoals drumtalen en vergelijkbare taalvormen, telecommunicatie en visuele media, internet, interculturele communicatie en culture kernwaarden aan de orde.

Ter voorbereiding op deze cursus worden studenten geacht de colleges over Academische Vaardigheden bij te wonen, die worden verzorgd door het EAV.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in concepten en verschijnselen van etnografie van de communicatie.

  • Kennis van verschillen en overeenkomsten in taalgebruik tussen culturen en inzicht in de consequenties voor interculturele communicatie.

  • Vaardigheid in de analyse van communicatieve interacties tussen gesprekspartners.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Studielast

Totale studielast (aantal EC x 28 uur): 5 × 28 = 140 uur

College volgen: 2 uur per week x 14 weken = 28 uur
Bijeenkomsten Academische Vaardigheden: 12 uur
Toetsing 3 uur
Literatuur bestuderen: uitgaande van 7p per uur, 480 pp. = ca. 67 uur
Opdrachten maken: 4×7,5 uur=30 uur

Toetsing

De toetsing bestaat uit een schriftelijk tentamen met korte open vragen (40%) en
drie korte papers (3 × 20% = 60%). De papers zijn een toetsing van praktische vaardigheden en moeten worden ingeleverd om deel te mogen nemen aan het tentamen.

Het tentamen kan worden herkanst, de papers niet. Herkansing is alleen mogelijk wanneer het tentamen met een onvoldoende beoordeeld is en verplicht wanneer de beoordeling lager is dan 5.0. Tentamencijfers lager dan 5.0 kunnen niet gecompenseerd worden met de opdrachten.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Vakinhoudelijke literatuur zal via blackboard bekend worden gemaakt.
J.J.W. Buis, G. Post & V.R. Visser (2015). Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies. Amsterdam : Amsterdam University Press.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Maaike van Naerssen

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk