Studiegids

nl en

Readings in Indo-European Linguistics

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Indo-Europees I en Indo-Europees II

Beschrijving

De beschrijving wordt dan ook iets anders: Dit college behandelt aan de hand van wetenschappelijke artikelen of boekdelen bepaalde vraagstukken uit de historische taalkunde van de oudste Indo-Europese talen. Het thema verschilt per jaar; voorbeelden van eerdere onderwerpen zijn ‘PIE werkwoordsformaties met een o-trap in de wortel’ en ‘Ablaut en de nominale paradigma’s in het PIE’. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat studenten per week een deel van de voorbereiding voor hun rekening nemen. Het werkcollege wordt getoetst door opdrachten die op één van de behandelde thema’s aansluiten. Het doel is het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn om in het tweede semester het eindwerkstuk te schrijven.

Leerdoelen

  • Toepassing van ‘kennis en inzicht op het gebied van de taalwetenschap in den brede’ op het gebied van de Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap.

  • Analyse en beoordeling van wetenschappelijke literatuur.

  • Schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar: 140 uur = 28 uur college, 60
uur voorbereiden college, 52 uur schrijven werkstuk.

Toetsing

Opdrachten tijdens de collegereeks en een slotopdracht, herkansing door opnieuw inleveren van de onvoldoende gemaakte opdrachten.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Blackboard zal worden gebruikt om cursusmateriaal aan te bieden.
De te lezen literatuur zal meestal in het Engels, maar soms ook in het Duits of Frans zijn.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Tijmen Pronk

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk