Studiegids

nl en

Taal en prehistorie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In dit college wordt bestudeerd hoe taalkunde kan worden ingezet om geschiedenis te reconstrueren en hoe geschiedenis invloed heeft op talen. Hierbij komen onderwerpen aan bod als de manier hoe we talen klassificeren; de manier waarop nu verdwenen talen doorschemeren in moderne talen of in plaatsnamen; de theorieën over taalcontact; pidgins en creolen, enz.
Bij dit college worden inzichten gebruikt zoals die binnen de historische taalkunde (zowel Indo-Europees als niet-Indo-Europees) zijn verworven.

Leerdoelen

  • Kennis van de belangrijkste methodes en theorieën die te maken hebben met het onderwerp van het vak.

  • Kritisch inzicht in de problemen, uitdagingen en mogelijkheden van deze methodes en theorieën.

  • Academische vaardigheden: kritische reflectie op vakliteratuur; presentatie; werkstuk.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

werkcollege

Studielast

Bijwonen colleges: 26 uur
Voorbereiden colleges (lezen vakliteratuur, voorbereiden presentatie): 72 uur
Werkstuk: 42 uur

Toetsing

De studenten geven een presentatie, waarvoor geen cijfer wordt gegeven. Het geven van de presentatie in acceptable vorm is echter een voorwaarde om tot de eindtoetsing te worden toegelaten. Aanwezigheid bij het college is verplicht, en overmatige afwezigheid kan tot uitsluiting van de toetsing leiden.
De eindtoetsing is een werkstuk waarbij de studenten een “peer review” schrijven van een van de vakartikelen die in het college zijn behandeld.
In geval van een onvoldoende kan het werkstuk herkanst worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt als ondersteuning en als communicatiemiddel.

Literatuur

wordt op het college gegeven

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, mw. E.A. van Dijk

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Maarten Kossmann

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk