Studiegids

nl en

Psychologie en Wetenschap

Vak
2017-2018

IBP students, see Psychology and Science – IBP

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus wordt ten eerste een inleiding gegeven in de belangrijkste begrippen en ontwikkelingen binnen de klassieke wetenschapsleer. Hierbij gaat het over de vraag hoe (wetenschappelijke) kennis tot stand komt. Ten tweede wordt er ruim aandacht besteed aan de verschillende vormen van redeneren die binnen (en buiten) de wetenschap gebruikt worden, de verschillende fouten (drogredenen) die daarbij kunnen voorkomen, en de verschillende manieren waarop mensen elkaar proberen te overtuigen. Er zal ook aandacht worden gegeven aan fraudegevallen in de wetenschap en ethische vraagstukken rond het meedoen met experimenten.

Leerdoelen

  1. Kennis en inzicht in de belangrijkste opvattingen over de aard van wetenschappelijke kennis en hoe wetenschap zich in de loop van de geschiedenis heeft ontwikkeld.
  2. Kennis van de belangrijkste redeneervormen die in de wetenschap en daarbuiten worden gebruikt. Dit is ook voorbereiding op de beroepspraktijk als onderzoeker (en daarbuiten), omdat deze redeneervormen daarin een belangrijke rol spelen.
  3. Beginnende vaardigheid in het analyseren en begrijpen van logische redeneringen en de fouten (drogredenen) die daarbij kunnen voorkomen, alsmede vaardigheid in het kunnen herkennen van de verschillende manieren van overreding (overtuiging, retorica). Dit is ook voorbereiding op de beroepspraktijk als onderzoeker, waarin omgaan met redeneervormen het het herkennen van drogredenen een belangrijke rol spelen.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Hoorcolleges Werkgroepbijeenkomsten Tentamens

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.
Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen.

Tentamen

Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet tijdig inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Zie: Inschrijving bachelorvakken en tentamens.

Onderwijsvorm

7 hoorcolleges van ieder 2 uur en 4 werkgroep bijeenkomsten van ieder 2 uur. Tijdens de eerste vier colleges wordt de basis stof over wetenschapsleer en logica gedoceerd aan de hand van hoofdstukken uit '‘What is this thing called Science?’ en ‘Critical Thinking’. Deze stof wordt ook behandeld en geoefend tijdens de vier werkgroep bijeenkomsten aan de hand van een werkboek met opdrachten. Een werkgroep bestaat uit (maximaal) 24 studenten (2 tutorgroepen) die onder leiding van en docent opdrachten uitvoeren en bespreken. Werkgroepen worden wekelijks gegeven in een aantal van 4 bijeenkomsten. Deelname aan de werkgroepen is verplicht.De stof voor de overige 3 colleges zijn onderdelen uit ‘Critical Thinking’ over logica en drogredenen.

Toetsing

De stof wordt getoetst met een multiple choice (MC) tentamen en open vragen die tijdens de werkgroepen moeten worden gemaakt. Dit geldt voor leerdoel 1 en 2. Leerdoel 3 wordt ook getoetst met de open vragen die tijdens de werkgroepen moeten worden gemaakt.

De stof voor het MC tentamen en de open vragen tijdens de werkgroepen bestaat uit hoofdstukken uit het studiemateriaal (boeken), zoals aangegeven door de docent en collegestof, zoals aangegeven door de docent. Het tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. De werkgroepbijeenkomsten worden beoordeeld met opdrachten (zie het werkboek voor een berekening van het eindcijfer). Het werkgroep-cijfer telt mee in het eindresultaat. Het tentamen telt mee voor 70% en het werkgroep-cijfer voor 30%. Echter, voor beide (MC tentamen en eindresultaat werkgroepen) moet minimaal een 5 als resultaat worden behaald.

Regeling cijferberekening

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen.

Literatuur

Hoofdstukken uit:
Chalmers, A. F. (2013). What is this thing called Science? (Fourth edition). Open University Press (McGraw-Hill). ISBN (pbk) 0 335 26278-3.
Moore, B. N. & Parker, R. (2015). Critical Thinking (11th edition). McGraw-Hill ISBN 978-1-259-25395-9
Werkboek voor de werkgroepen beschikbaar via Blackboard.

Contact information