Studiegids

nl en

Vraagstukken in de Praktijk

Vak
2017-2018

Dit programma is onder voorbehoud.

Beschrijving

Het laatste blok in het bachelorprogramma behandelt vraagstukken uit de klinische praktijk, uitgaande van de huisartsenpraktijk, waarbij de kennis uit eerdere blokken geïntegreerd wordt. De casuïstiek wordt discipline-overstijgend geëxploreerd.
Aan de hand van themapatiënten wordt het klinisch denken in de praktijk geperfectioneerd, waarbij ruim aandacht is voor de rol die aanvullende diagnostiek (laboratorium en beeldvormend) kan bieden.
Verder worden verschillende klinische presentaties van een klacht (bijvoorbeeld dyspnoe) bekeken. Er wordt aandacht besteed aan patroonherkenning, en de student wordt gevraagd te reflecteren op wat hem stuurt bij zijn keuzes.

Leerdoelen

  1. De student kan bij presentatie van een klacht beoordelen hoe urgent deze klacht is en op welke termijn deze gezien moet worden.
  2. De student kan naar aanleiding van een klinische presentatie autonoom, op basis van deze presentatie een differentiële diagnose opstellen met de meest waarschijnlijke diagnosen gezien de presentatie, geslacht, leeftijd, en eventueel bekende voorgeschiedenis.
  3. De student is in staat op basis van anamnese en zijn initiële differentiële diagnose gerichte anamnesevragen te formuleren die onderscheidend zijn t.a.v. de verschillende waarschijnlijkheidsdiagnosen in de differentiële diagnose.
  4. De student is in staat bevindingen bij lichamelijk onderzoek te interpreteren en kan aangeven welke bevindingen bij het lichamelijk onderzoek onderscheidend zijn t.a.v. de verschillende waarschijnlijkheidsdiagnosen in de differentiële diagnose.
  5. De student is in staat bevindingen bij aanvullend beeldvormend en laboratorium onderzoek te interpreteren en kan aangeven welke aanvullende onderzoeken bijdragen aan het stellen van een diagnose.
  6. De student kent de voor het blok relevante richtlijnen op niveau van de samenvattingskaart. De student is in staat aanwijzingen uit deze en andere richtlijnen te interpreteren en deze toe te passen op specifieke studentcasus.
  7. De student is in staat contextuele informatie als zodanig te herkennen en deze toe te passen in een specifieke schriftelijke casus.
  8. De student is in staat patiëntspecifieke informatie (gender, leeftijd, etniciteit) te identificeren en deze toe te passen in een papieren casus.
  9. De student kent de in het blok in colleges, blokboek, blackboard, E-ZSO’s en werkgroepen behandelde leerstof en kan deze desgevraagd reproduceren en in een papieren casus toepassen.
  10. Aangezien dit blok focust op (voorbereiding op) werken in de praktijk zullen alle CanMed competenties geïntegreerd aan bod komen. Studenten horen deze te beheersen op eindniveau bachelor.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

E-learning
Patiënt demonstraties
Responsiecolleges
Werkgroepen
Hoorcolleges
Practicum Laboratoriumdiagnostiek
Opdracht AWV

Verplichting

Bijwonen van de werkgroepen en het practicum Laboratoriumdiagnostiek is verplicht. Indien de student niet actief participeert dan wel niet aanwezig is bij de werkgroepen en/of het practicum laboratoriumdiagnostiek dient een vervangende opdracht te worden uitgevoerd. De vervangende opdracht bij het niet volgen van een werkgroep vereist meer tijd dan het volgen van de werkgroep zelf. De vervangende opdracht van practicum laboratoriumdiagnostiek vereist aanwezigheid op meerdere dagdelen op locatie Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL) in het LUMC. Indien het practicum niet wordt uitgevoerd of de vervangende opdracht met een onvoldoende wordt afgesloten is het niet mogelijk tentamen te doen voor het blok ‘Vraagstukken in de praktijk’.

Vaccinatie en labjas

Elke student dient te zijn gevaccineerd omdat er wordt gewerkt met humaan bloed.
Het aantrekken van een labjas –indien mogelijk met lange mouwen en zo dit niet mogelijk is zijn korte mouwen ook toegestaan- tijdens het practicum laboratoriumdiagnostiek is verplicht.

Toetsing

Tentamendata
Deeltoets: 21-06-2018 9:00-12:00
Eindtoets: 06-07-2018 9:00-12:00

Hertentamen: 27-07-2018 9:00-12:00
Voor nabespreking en inzagemoment; zie Blackboard

Recidive

Indien een student het blok ‘Vraagstukken in de Praktijk’ een tweede keer dient te doorlopen, is het Practicum Laboratoriumdiagnostiek wederom verplicht. Bij de indeling zal dan, voor zover mogelijk, rekening worden gehouden met het aanbieden van de andere thema’s.

Contact

Blokcoördinatoren Vraagstukken in de Praktijk