Studiegids

nl en

Comparative Syntax: Dutch

Vak
2017-2018

Toegangseisen

BA Nederlandse Taal en Cultuur, BA Taalwetenschap of een gelijkwaardige vooropleiding.

Beschrijving

Ieder mens kan iedere natuurlijke taal verwerven als moedertaal. Een centrale hypothese van modern taalwetenschappelijk onderzoek is daarom dat alle talen een aantal abstracte syntactische principes met elkaar gemeen hebben. Het eerste doel van comparatief syntactische onderzoek is te ontdekken of er zulke syntactische principes zijn en zo ja welke, een tweede doel is te begrijpen hoe deze principes bepalen welke syntactische variatie er mogelijk is en hoe syntactische variabelen met elkaar samenhangen. Dit moet leiden tot een algemene theorie van de syntaxis van natuurlijke taal. Blok 1 van deze cursus is een inleiding in de comparatieve syntaxis (voertaal Engels). We bespreken en vergelijken de belangriijkste theorieën, zoals Principles and Parameters, Minimalisme, Parameter hiërarchie, en de verschillende niveaus van syntactische variatie, micro (tussen dialecten), meso (tussen typologisch verwante talen) en macro (tussen typologisch verschillende talen). Ook gaan we in op de verschillende onderzoeksmethoden die in de comparatieve syntaxis in gebruik zijn en maken we kennis met de online dataverzamelingen die reeds beschikbaar zijn. Blok 2 bestaat uit drie parallelle werkcolleges waarin de studenten een syntactische casus in de taal van hun keuze (Nederlands, Engels of Chinees) onderzoeken (voertaal Nederlands of Engels).

Leerdoelen

 • De student heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste vragen en bevindingen van comparatief syntactisch onderzoek.

 • De student heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste theorieën van de comparatieve syntaxis

 • De student kent de belangrijkste methoden en dataverzamelingen in de comparatieve syntaxis en kan die gebruiken in onderzoek.

 • De student kan een comparatief-syntactisch onderzoek uitvoeren en daarover mondeling en schriftelijk rapporteren.

Rooster

Zie Rooster MA Neerlandistiek

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 13 X 2 = 26 uur

 • Voorbereiden college: 13 x 3 = 39 uur

 • Bestuderen literatuur: 65 uur

 • Referaat: 20 uur

 • Eigen onderzoek, paper en mondelinge presentatie: 130 uur

Toetsing

Toetsing

 • paper en mondelinge presentatie van eigen onderzoek (80%)

 • referaat over artikel (10%)

 • actieve participatie (10%)

Weging

Herkansing

Nabespreking

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor cursusprogramma, informatie-uitwisseling en literatuurlijst.

Literatuur

Literatuur wordt op Blackboard vermeld en indien mogelijk beschikbaar gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen MA Neerlandistiek studeren dienen voor goedkeuring c.q. toelating eerst contact op te nemen met de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Docent: Sjef Barbiers

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Neerlandiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144. Het e-mailadres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Deze cursus wordt gecombineerd met de cursus Comparative Syntax in de MA Taalwetenschap. In het eerste blok volgen de studenten samen onderwijs, in het tweede blok zijn er drie groepen (voor Nederlands, Engels en Chinees). Docent in het eerste blok is Sjef Barbiers. Docenten in het tweede blok zijn Sjef Barbiers, Anikó Lipták (Engels), Lisa Cheng & Rint Sybesma (Chinees).