Studiegids

nl en

Nederlandse literatuur in handschrift en druk tot 1600

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bachelordiploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen. Het college is toegankelijk voor MA-studenten Neerlandistiek en voor MA-studenten uit andere opleidingen (als Duits, Engels, Frans, Italiaans, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Religieuze Wetenschappen en Wijsbegeerte).

Beschrijving

In de studie van historische letterkunde bestaat nog altijd een vrij strikte afbakening tussen Middeleeuwen en Vroeg Moderne Tijd, met als een van de duidelijkste scheidslijnen de uitvinding van de boekdrukkunst. Tot aan het midden van de vijftiende eeuw werd literatuur gekenmerkt door vormgeving en functie die direct samenhingen met de beperkte verspreidingsmogelijkheden van de handschriftencultuur. Met de introductie van de drukpers veranderde bijna alles – niet van het ene op het andere moment, maar uiteindelijk wel voorgoed: zowel het uiterlijk van boeken als de inhoud van teksten, de aard van literatuur en de praktijk van het lezen.
In deze cursus onderzoeken we wat deze eerste media change van formaat teweegbracht in de Nederlandse literatuur en hoe deze verandering verliep. Wat was de rol van de drukkers? Wie bepaalde wat er wel – en niet – gedrukt werd? Ontstaan er nieuwe genres? Verdwijnen er teksten? Hoe probeert men nieuwe lezersgroepen te bereiken? Wijken de ontwikkelingen in de Nederlanden af van wat er elders in Europa gebeurt? Wie slaagde erin van het boekbedrijf een commercieel succes te maken?
Er wordt nog altijd veel geschreven over de introductie van de boekdrukkunst en de gevolgen daarvan. In deze cursus verzamelen en analyseren we materiaal uit de Lage Landen om een bijdrage te leveren aan de internationale discussie.

Leerdoelen

Kennis: Studenten vergroten hun kennis van thema’s en genres in de Nederlandse literatuur tot 1600, door het bestuderen van uiteenlopende teksten en aan de hand van nationale en internationale secundaire literatuur over de ontwikkelingen in de tekstcultuur van de Middeleeuwen en Vroeg Moderne Tijd.

  • Inzicht: Studenten verwerven inzicht in de toepassing van concepten uit de literatuurwetenschap en de toepasbaarheid daarvan op de Nederlandse literatuur tot 1600. Ze vormen zich een idee van de veranderende opvattingen over Nederlandstalige literatuur in die periode door de bestudering van primaire historische teksten en gezaghebbende publicaties op het gebied van de verspreiding, vormgeving en productie van literatuur in de overgangsperiode van een handschriftencultuur naar de tijd van het gedrukte boek.

  • Vaardigheden: Deelnemers leren teksten uit diverse genres te analyseren aan de hand van diverse benaderingswijzen en aan de hand van recente ideeën over literatuur en media. Zij verrichten individueel onderzoek en presenteren hun resultaten in een voordracht en een werkstuk.

Rooster

Zie Rooster MA Neerlandistiek

Onderwijsvorm

  • Werkcollege (1 X 3 uur per week)

Studielast

Totale studielast 280 uur

  • College + voorbereiding + bestuderen literatuur: 100

  • Opdracht(en) en presentatie : 60

  • Onderzoek en werkstuk: 120

Toetsing

Toetsing

Studenten worden getoetst op

  • actieve deelname aan het college en opdrachten (15 %)

  • presentatie (15 %)

  • onderzoek en werkstuk (70%)

Weging

Zie hierboven

Herkansing

Als het eindcijfer onvoldoende is, wordt het werkstuk herkanst

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Informatie, literatuur en bronnen worden via Blackboard bekend gemaakt, zoveel mogelijk met verwijzingen naar (digitale) vindplaatsen.

Literatuur

Wordt via Blackboard bekend gemaakt in de weken voorafgaand aan het eerste college

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen MA Neerlandistiek studeren dienen voor goedkeuring c.q. toelating eerst contact op te nemen met de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie gelieve contact op te nemen met dr. Geert Warnar

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144. Het e-mailadres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Dit college maakt deel uit van de keuzetrajecten Medieval Studies en Early Modern Studies