Studiegids

nl en

Literaire loopbanen. Auteurschap in de Nederlandse literatuur tot 1600

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bachelordiploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen. Het college is toegankelijk voor MA-studenten Neerlandistiek en voor MA-studenten uit andere opleidingen (als Duits, Engels, Frans, Italiaans, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Religieuze Wetenschappen en Wijsbegeerte).

Beschrijving

Net als nu was het in de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen en de zestiende eeuw niet makkelijk om carrière te maken als auteur. De professionele dichter bedelde soms letterlijk om zijn geld, maar de meeste schrijvers – van Jacob van Maerlant in de dertiende eeuw tot Dirck Coornhert in de zestiende eeuw – combineerden een literaire loopbaan met een ander bestaan als (stads)klerk, kapelaan, koster. In hun teksten profileerden auteurs zich niettemin enthousiast als raadgever, expert, verteller, commentator, intellectueel en criticus – en dan ook nog op alle terreinen. Wat wilden deze schrijvers bereiken? Hoe probeerden zij aandacht te krijgen? Hoe gebruikten zij literatuur om hun boodschap uit te dragen, invloed uit te oefenen en zelf een plaats te verwerven in een publiek debat?
In deze cursus onderzoeken we zelfrepresentatie en beeldvorming van en door auteurs in de Nederlandse literatuur tot 1600. We analyseren de opvattingen over schrijverschap, de rollen die auteurs wilden vervullen en de sociale of culturele context waarin zij hun literaire ambities wilden waarmaken. We bestuderen de posities van de auteur – als verteller, onderwijzer, performer of deelnemer aan een debat – in uiteenlopende genres van de dertiende tot en met de zestiende eeuw.

Leerdoelen

  • Kennis: Studenten vergroten hun kennis van thema’s en genres in de Nederlandse literatuur tot 1600, door het bestuderen van uiteenlopende teksten en aan de hand van nationale en internationale secundaire literatuur over auteurschap in de Middeleeuwen en Vroeg Moderne Tijd.

  • Inzicht: Studenten verwerven inzicht in de toepassing van concepten uit de literatuurwetenschap en de toepasbaarheid daarvan op de Nederlandse literatuur tot 1600. Ze vormen zich een idee van de veranderende opvattingen over Nederlandstalige literatuur in die periode door de bestudering van primaire historische teksten en gezaghebbende publicaties op het gebied van auteurs, hun (zelf)representatie en self-fashioning.

  • Vaardigheden: Deelnemers leren teksten uit diverse genres te analyseren aan de hand van diverse benaderingswijzen en aan de hand van recente ideeën over literatuur en media. Zij verrichten individueel onderzoek en presenteren hun resultaten in een voordracht en een werkstuk.

Rooster

Zie Rooster MA Neerlandistiek

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 280 uur

  • College + voorbereiding + bestuderen literatuur: 100

  • Opdracht(en) en presentatie : 60

  • Onderzoek en werkstuk: 120

Toetsing

Toetsing

Weging

Herkansing

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Informatie, literatuur en bronnen worden via Blackboard bekend gemaakt, zoveel mogelijk met verwijzingen naar (digitale) vindplaatsen.

Literatuur

Wordt via Blackboard bekend gemaakt in de weken voorafgaand aan het eerste college

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen MA Neerlandistiek studeren dienen voor goedkeuring c.q. toelating eerst contact op te nemen met de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie gelieve contact op te nemen met Geert Warnar

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Neerlandiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144. Het e-mailadres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Dit college maakt deel uit van het keuzetraject Medieval Studies