Studiegids

nl en

Werkcollege BA2 Beeldende kunst: Hedendaagse kunst en beeldcultuur

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Belangrijk om in de gaten te houden: het behalen van minimaal één verplicht BA2 werkcollege is toegangseis bij het BA2 excursiewerkcollege! En verder: BA2 werkcolleges moeten zijn afgerond om te kunnen deelnemen aan het verplichte BA3 werkcollege.

Beschrijving

Het wordt steeds moeilijker om te definiëren wat nu precies kunst is. Door te spelen met kenmerken die vroeger als karakteristiek werden beschouwd voor kunst of beeldcultuur stellen kunstenaars het traditionele onderscheid tussen hoge kunst en lage cultuur ter discussie. In de hedendaagse beeldende kunst zijn dan ook vele voorbeelden te vinden van kunstwerken die zich op het grensvlak bevinden tussen kunst en alledaagse beeldcultuur. De grensoverschrijding vindt bijvoorbeeld plaats door het gebruik van media die voor velen vooral uit het dagelijks leven bekend zijn, zoals fotografie of video. Daarnaast worden in kunstwerken thema’s uit wetenschappen zoals sociologie en (al)chemie gebruikt. Door kunstwerken soms letterlijk op te laten gaan in het dagelijks leven, zijn zij bovendien vaak niet herkenbaar als kunst. In dit werkcollege wordt aan de hand van het thema gewerkt aan het oefenen van academische vaardigheden.

Leerdoelen

 • Zelfstandig een basaal deel van kunsthistorisch onderzoek kunnen doen, in uitbreiding op de in het eerste jaar opgedane academische vaardigheden

 • Teksten over het onderwerp van het werkcollege analytisch en kritisch kunnen lezen.

 • Overweg kunnen met belangrijke bronnen en literatuur betreffende het thema van het werkcollege.

 • Inzicht hebben in actuele theoretische debatten betreffende het thema.

 • Een zelf gekozen vraagstelling gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een visueel ondersteund referaat van 10 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuur kunnen schrijven.

Rooster

Zie Roosterpagina van de opleiding Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

26 uur: Deelname werkcolleges (2 uur p.w. x 13 weken)
12 uur: Bestuderen literatuur voor colleges (60 pp à 5 pp/uur)
28 uur: Oefeningen maken met betrekking tot specifieke academische vaardigheden
24 uur: Schrijven van onderzoeksvoorstel en voorbereiden referaat (inclusief klein literatuuronderzoek)
50 uur: Literatuuronderzoek en schrijven van werkstuk —-
140 uur

Toetsing

 • Deelname aan de groepsdiscussies en voorbereiding van colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplichte deelname).

 • Onderzoeksvoorstel (15%).

 • Mondelinge presentatie (10%): referaat over onderzoeksvoorstel (ondersteund met PowerPoint-presentatie).

 • Paper (75%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s, 1,5 regelafstand).

 • De werkstukken worden enkele weken na afloop van de cursus individueel nabesproken

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Cijfers lager dan 5.0 zijn niet toegestaan. Het werkstuk moet bovendien met minimaal een 6.0 worden afgesloten.

Herkansing: een met een onvoldoende beoordeeld werkstuk kan eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toets-onderdelen kan een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals roosters, instructies voor referaat en werkstuk, enkele korte teksten t.b.v. de discussies in de eerste colleges) en mededelingen van docent. Bovendien wordt in Course Documents op Blackboard vermeld welke korte opdracht bij een tekst uitgevoerd moet worden en wanneer en hoe deze naar de docent en peer reviewer verstuurd moet worden.

Literatuur

Korte teksten die een week voorafgaand aan elk betreffende college beschikbaar worden gesteld via Blackboard en voorafgaand aan het betreffende college gelezen moeten worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Mw Dr. H.F. (Helen) Westgeest

Opmerkingen

n.v.t.