Studiegids

nl en

Werkcollege BA3 Moderne beeldende kunst: Tijdskwesties in moderne en hedendaagse kunst

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

In de moderne en hedendaagse kunst is veel belangstelling te vinden voor tijdskwesties van verschillende aard. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw komen ‘Time-Based-Arts’ zoals videokunst en performancekunst tot bloei. Enkele decennia eerder waren er al experimenten met kinetische constructies. Maar tijdskwesties zijn ook te vinden in de interesses van kunstenaars voor geheugen, geschiedenis en de toekomst. En er is een toenemende aandacht voor ‘de tijd van de beschouwer’. De versnelling van de maatschappij geeft eveneens aanleiding tot reflectie op snelheid en creëert een nieuwe behoefte aan vertraging.
In dit werkcollege wordt aan de hand van het thema gewerkt aan het oefenen van academische vaardigheden.

Leerdoelen

 • Zelfstandig kunsthistorisch onderzoek kunnen verrichten: een beredeneerd oordeel over wetenschappelijke literatuur kunnen formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling. De eindtermen zijn:

 • Inzicht hebben in actuele discussies over het thema van het college.

 • Een thema kunnen selecteren voor eigen kunsthistorisch onderzoek en het daarbij formuleren van een relevante vraagstelling.

 • Het kiezen van een adequaat theoretisch kader om de vraagstelling te beantwoorden, het uitvoeren van literatuuronderzoek dat wordt uitwerkt in een literatuurlijst die aan de daarvoor gestelde eisen voldoet.

 • Twee korte visueel ondersteunde referaten van elk circa 8 minuten over de gekozen problematiek kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een gestructureerd betoog kunnen schrijven van 5000 woorden, exclusief noten en bibliografie, vanuit een relevante probleemstelling met een goed geformuleerde conclusie.

Rooster

Maandag 17-19 uur (concept)

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 ects (ca 280 uur)

026 uur: Deelname werkcolleges (2 uur p.w. x 13 weken)
030 uur: Bestuderen van teksten voor de colleges
080 uur: Bestudering van opgegeven literatuur
034 uur: Voorbereiding van presentaties en andere opdrachten
110 uur: Schrijven werkstuk en becommentariëren van werk van medestudenten —-
280 uur

Toetsing

 • Deelname aan de groepsdiscussies en voorbereiding van colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplicht onderdeel).

 • Portfolio (20%): studenten stellen een portfolio samen met daarin de kleine opdrachten die zij gemaakt hebben en analyses van de literatuur die zij voor de colleges hebben gelezen.

 • Twee mondelinge presentaties (10%): referaten van elk 8 minuten (ondersteund met PowerPoint-presentatie) over het eigen onderzoek.

 • Eindwerkstuk (70%): schriftelijk werkstuk van circa 5000 woorden excl. noten en literatuur (= ca. 12 pagina’s, 1.5 regelafstand, excl. noten en literatuur).

Compensatie: Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke deeltoetsen zijn niet toegestaan.

Herkansing: Een onvoldoende beoordeeld portfolio en/of eindwerkstuk kan eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de mondelinge presentatie kan een vervangende opdracht worden geformuleerd. Dit is aan de Examencommissie.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals roosters, instructies voor referaat en werkstuk, enkele korte teksten t.b.v. de discussies in de eerste colleges) en mededelingen van docent. Bovendien wordt in Course Documents op Blackboard vermeld welke korte opdracht bij een tekst uitgevoerd moet worden en wanneer en hoe deze naar de docent en peer reviewer verstuurd moet worden.

Literatuur

Korte teksten die een week voorafgaand aan elk betreffende college beschikbaar worden gesteld via Blackboard en voorafgaand aan het betreffende college gelezen moeten worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Mw Dr. H.F. (Helen) Westgeest

Opmerkingen

N.v.t.