Studiegids

nl en

Stilistiek: formuleringskeuzes en overtuigingskracht

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

Bij het aanvoeren van argumenten voor een standpunt hebben taalgebruikers vrijwel altijd de keuze om die argumenten op verschillende manieren te presenteren. Zo probeerde de advocaat van NOC-NSF aan te sturen op de conclusie dat Yuri van Gelder het in de veelbesproken nacht op de Olympische Spelen in Rio echt te bont had gemaakt door te stellen dat Van Gelder ’s ochtends ‘tussen vijf en zes’ van zijn avondje stappen was teruggekeerd, in plaats van zwakkere formuleringsalternatieven als ‘rond vijven’ of ‘iets na vijven’ te gebruiken die het feitelijke moment van terugkeer (5.08 uur) ook adequaat zouden hebben beschreven.
In dit college onderzoeken we hoe taalgebruikers presentatiemiddelen inzetten om hun argumenten zo sterk mogelijk over te laten komen. Daartoe verkennen we eerst de breedte aan stilistische verschijnselen die taalgebruikers bij het argumenteren tot hun beschikking hebben, op basis van inzichten uit de kritische en taalkundige stilistiek. Vervolgens onderzoeken we hoe taalgebruikers die stilistische middelen kunnen inzetten voor het bereiken van hun argumentatieve doelen. Dit doen we aan de hand van de theorie van strategisch manoeuvreren. De opgedane theoretische en methodische kennis wordt daarnaast toe op verschillende casussen, die we gezamenlijk analyseren.

Leerdoelen

 • Studenten leren relevante onderzoeksvragen te stellen op basis van literatuuronderzoek en bestudering van argumentatieve en stilistische verschijnselen in de praktijk.

 • Studenten leren complexe onderzoeksvragen te analyseren in deelvragen en deze systematisch te onderzoeken.

 • Studenten hebben kennis van en inzicht in recente ontwikkelingen in argumentatietheoretische literatuur over argumentatief onderzoek en de presentatie van argumenten.

 • Studenten vergroten hun vaardigheid om mondeling en schriftelijk verslag te doen van eigen en andermans onderzoek en daarover te discussiëren.

Rooster

Zie Rooster MA Neerlandistiek

Studielast

Studielast is 280 uur

 • Colleges: ca. 39

 • Voorbereiding colleges (bestuderen literatuur en wekelijkse opdrachten): ca. 148

 • 2x referaat voorbereiden: ca. 16

 • Paper: ca. 77

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten: voldoende

 • Coreferaat (20%)

 • Paper (80%)

Weging

Zie hierboven

Herkansing

 • Voor het paper dient minimaal een 5,5 te worden gehaald. Alleen het paper kan worden herkanst.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Het programma, de opdrachten en de literatuur staan op Blackboard.

Literatuur

De literatuur wordt op het college bekendgemaakt. Bekijk tijdig op Blackboard welke literatuur je voor het eerste college moet bestuderen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. M. van Leeuwen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.