Studiegids

nl en

Rechtseconomie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Met rechtsregels en rechtshandhaving wordt beoogd het functioneren van de samenleving in goede banen te leiden. In dat verband is het zinvol om de werking van het recht niet alleen vanuit juridisch perspectief te bestuderen, met het accent op de interne consistentie van het recht en op de beginselen van een behoorlijk proces en van behoorlijk bestuur, maar ook vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief. Hoe werkt het recht in de praktijk in de samenleving uit?
De rechtseconomie is een van de disciplines die de maatschappelijke werking van het recht bestuderen. Centraal staat daarbij de gedachte dat de rechtsregels en de rechtshandhaving het gedrag van de rechtssubjecten beïnvloeden, doordat ze de voor- en nadelen van dat gedrag niet onverlet laten en prikkels geven om het gedrag aan te passen.
Wanneer het recht erin slaagt om conflicten en normovertredingen (al was het maar tot op zekere hoogte) te voorkomen, kan dat leiden tot een besparing op materiële en immateriële schade in de samenleving. Tegenover die baten staan echter ook kosten, omdat de toepassing en de handhaving van rechtsregels niet vanzelf gaan.
Met behulp van het in de economie gangbare efficiëntiecriterium kan worden nagegaan of het recht per saldo een bijdrage levert aan de maatschappelijke welvaart. Ook kan worden onderzocht of de ene inrichting van de rechtsregels en/of de rechtshandhaving wellicht tot een beter resultaat leidt dan de andere.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak Rechtseconomie is u vertrouwd te maken met de economische analyse van het recht, door deze toe te passen op een aantal onderdelen van het recht. In de cursus komen, na een korte introductie tot de micro-economie, de volgende thema’s aan de orde: eigendomsrechten, overeenkomsten, onrechtmatige daad en civiele geschillenbeslechting; milieurecht; en strafrecht en criminaliteitsbestrijding.

Na afronding van het vak u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de kernbegrippen van de rechtseconomie definiëren/beschrijven.

 • U kunt het onderscheid aangeven tussen de ex post en de ex ante werking van rechtsregels en het belang van dat onderscheid illustreren met voorbeelden.

 • U kunt in voorgestructureerde casus op grond van de rechtseconomische theorie beredeneren welke gedragseffecten rechtsregels hebben en deze rechtsregels vanuit efficiëntie-oogpunt beoordelen, d.w.z. bepalen in hoeverre deze rechtsregels bijdragen aan de maatschappelijke welvaart.

 • U kunt bij concrete rechterlijke uitspraken of justitiële beleidsvoornemens aan de hand van de rechtseconomische theorie inventariseren welke gedragsprikkels deze kunnen hebben en op grond daarvan de mogelijke positieve en negatieve gevolgen voor de maatschappelijke welvaart benoemen.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • 7 weken, 2 uur per week

Werkgroepen

 • 7 weken, 2 uur per week

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • B.C.J. van Velthoven en P.W. van Wijck, Recht en efficiëntie. Een inleiding in de economische analyse van het recht, 5e druk, Deventer: Kluwer 2013, ISBN 978 90 13 11119 4, met uitzondering van par. 2.7.2 t/m 2.7.4, hfdst. 7, hfdst. 9 en par. 10.4.4.

Werkboek:

 • Werkboek Rechtseconomie voor tweedejaarsstudenten Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht, zie Blackboard. Dit werkboek bevat de opgaven die op de werkgroepen behandeld zullen worden. Achterin het werkboek is voorts een oefententamen opgenomen, voorzien van standaarduitwerkingen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. B.C.J. van Velthoven

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B2.05

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een e-mail naar de docent

 • Telefoon: 31 71 527 7536

 • E-mail: b.c.j.vanvelthoven@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B2.07

 • Openingstijden: 9-12 uur

 • Telefoon secretariaat: 31 71 527 7756/ 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl