Studiegids

nl en

Bestuursprocesrecht (Ba)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Inleiding bestuursrecht. Afronding van het vak Bestuursrecht dient tot aanbeveling.

Beschrijving

In het eerste jaar van uw studie heeft u via het vak Inleiding Bestuursrecht kennis gemaakt met het bestuursrecht: het rechtsgebied dat de regels bevat die zien op de relatie tussen de overheid (bestuursorganen) enerzijds en burgers en rechtspersonen anderzijds. In het tweede jaar vond via het vak Bestuursrecht een thematische verdieping plaats, waarbij het bestuur in zijn verschillende verschijningsvormen de revue passeerde en steeds werd ingegaan op de (on)mogelijkheden van bestuurlijk optreden. In dit derdejaars vak Bestuursprocesrecht leert u, heel kort gezegd, hoe burgers en rechtspersonen kunnen opkomen tegen bestuurlijk optreden waarmee zij het niet eens zijn.

Het bestuursprocesrecht geeft de regels waarmee geschillen over besluiten van bestuursorganen worden beslecht. In dit vak maakt u kennis met deze regels, leert u de regels toe te passen op diverse casus en krijgt u inzicht in de leerstukken en beginselen die aan de procesregels ten grondslag liggen. Het vak volgt de chronologische gang van een bestuursrechtelijke procedure, beginnend bij het initiëren van een bestuurlijke voorprocedure en eindigend in een uitspraak van de rechter in (hoger) beroep. We behandelen de belangrijkste bestuursprocesrechtelijke onderwerpen, die ieder praktiserend jurist moet beheersen ten einde beroepsfouten te voorkomen. Zo kan een te laat ingesteld rechtsmiddel of een te beperkt ingestoken beroep ertoe leiden dat een besluit onherroepelijk in rechte vaststaat. Naast de belangrijkste hoofdregels bestaat veel aandacht voor de structuur van het proces en de achterliggende beginselen. U leert het stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid kennen en leert waarom dat historisch zo is gegroeid. Interne rechtsvergelijking met het burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht helpt u de bestuursrechtelijke procesregels beter te begrijpen en de uitgangspunten en beginselen van het bestuursprocesrecht nader te duiden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het verschaffen van een grondige kennis van en van inzicht in de essentialia van het Nederlands bestuursprocesrecht en het aanleren van vaardigheden voor de omgang met dit rechtsgebied.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt het verband verklaren tussen de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse systeem van rechtsbescherming in het bestuursrecht en de huidige inrichting ervan.

 • U kunt de karakteristieken van het Nederlandse systeem van rechtsbescherming in het bestuursrecht uitleggen aan zowel een juridisch als een niet-juridisch publiek.

 • U kunt bestuursrechtelijke procedures vergelijken met civiele respectievelijk strafrechtelijke procedures en de verschillen en overeenkomsten tussen bestuursrechtelijke procedures enerzijds en civiele respectievelijk strafrechtelijke procedures anderzijds toelichten.

 • U kunt reflecteren op de verschillende stadia van rechtsbescherming, namelijk de bestuurlijke voorprocedure en de procedure bij de rechter. Hierbij kunt u onderscheid maken tussen de verschillende taken en bevoegdheden van de bij die stadia behorende en daarin werkzame actoren.

 • U kunt de structuur van de Algemene wet bestuursrecht en het belang van de daarin neergelegde regels van bestuursprocesrecht toelichten.

 • U kunt uw kennis van en uw inzicht in het Nederlandse systeem van rechtsbescherming in het bestuursrecht en de in de Algemene wet bestuursrecht neergelegde regels van bestuursprocesrecht toepassen op gemiddeld complexe casus die zijn gebaseerd op de praktijk. Als er meerdere oplossingen mogelijk zijn, kunt u deze onderling beoordelen op hun juridische kwaliteit.

 • U kunt kritisch reflecteren op een actuele ontwikkeling in het bestuursprocesrecht.

 • U bent in staat een ontvankelijk bezwaar- en beroepschrift op te stellen.

 • U kunt de analyse van een casus op basis van wetgeving en jurisprudentie, alsook de kritische reflectie op een actuele ontwikkeling in het bestuursprocesrecht op een heldere en overtuigende wijze overbrengen aan een geïnformeerd publiek: u kunt positie innemen in het juridische debat.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Naam docent: prof. mr. Y.E. Schuurmans & prof.mr. T. Barkhuysen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het bestuderen van de in het werkboek en op Blackboard per week aangegeven verplichte studiestof.

Naast de hoorcolleges, kunnen de studenten één van de drie volgende onderwijsvormen volgen:

Werkgroepen met verplichte voorbereiding

 • Omschrijving: Deze werkgroepen zijn bedoeld voor studenten die voorbereid zijn en die in kleiner werkgroep verband hun uitwerking met de docent willen bespreken. Het accent ligt op kennisverwerving en op toepassing van de studiestof op gemiddeld complexe casus.

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: mr. R. Stolk e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het verplicht voorbereiden van de per week in het werkboek opgenomen opgaven. Studenten die de kleinschalige werkgroepen volgen kunnen eenmalig een schriftelijke betoogopdracht inleveren, waarvoor een deelcijfer kan worden behaald (een deeltoets die voor 20% het eindcijfer bepaalt). Studenten die de deeltoets maken zijn op het eindtentamen vrijgesteld van het maken van de betoogvraag in deel 3 van het tentamen. Deelname aan de betoogvraag is alleen mogelijk indien men daadwerkelijk voorbereid is, actief participeert en alle werkcolleges bijwoont (maximaal één verhindering is toegestaan).

Intensieve werkgroepen met verplichte voorbereiding

 • Omschrijving: Deze werkgroepen zijn bedoeld voor studenten die doorgaans vrij gemakkelijk door de rechtenstudie gaan en voor wie het tempo in het werkgroeponderwijs hoog mag liggen. In de werkgroep ligt het accent op verdieping van de studiestof, toepassing daarvan op complexe casus en vaardighedentraining. De meer complexe vragen uit het werkboek worden diepgaand behandeld; de meer eenvoudige vragen komen beknopt aan bod.

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: mr. R. Stolk e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het verplicht voorbereiden van de per week in het werkboek opgenomen opgaven. Studenten die de werkgroepen volgen kunnen eenmalig een schriftelijke betoogopdracht inleveren, waarvoor een deelcijfer kan worden behaald (een deeltoets die voor 20% het eindcijfer bepaalt). Studenten die de deeltoets maken zijn op het eindtentamen vrijgesteld van het maken van de betoogvraag in deel 3 van het tentamen. Deelname aan de betoogvraag is alleen mogelijk indien men daadwerkelijk voorbereid is, actief participeert en alle werkcolleges bijwoont (maximaal één verhindering is toegestaan).

Casuscolleges

 • Omschrijving: Deze werkgroepen zijn bedoeld voor studenten die zich niet kunnen of willen voorbereiden en er behoefte aan hebben casus stapsgewijs te zien worden uitgewerkt. In het casuscollege ligt de nadruk op het stapsgewijs geven van het standaardantwoord op de opgaven uit het werkboek. De mogelijkheden tot vragenstellen, verdieping en vaardighedenonderwijs zijn door deze 'hoorcollege'-achtige vorm beperkt.

 • Aantal à 2 uur: 6 (vanaf de eerste tot en met de zesde onderwijsweek)

 • Namen docenten: mr. dr. A. Drahmann

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het voorbereiden van de per week in het werkboek opgenomen opgaven verdient aanbeveling, maar het is niet verplicht.

N.B. Studenten kunnen zelf kiezen of ze de casuscolleges volgen of één van de werkgroepvormen met verplichte voorbereiding. In beide colleges worden dezelfde opgaven behandeld. In het casuscollege staat het standaardantwoord centraal. In de werkgroepen staat de analyse van het zelf gevonden antwoord centraal. U wordt bijvoorbeeld getraind in het stapsgewijs opbouwen van antwoorden op open vragen. Voor een constructieve aanpak en diepgang is het de bedoeling dat u elke week naar deze werkgroepen komt en participeert.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit drie delen: 1) korte open vragen 2) casusvragen, waaronder één grotere, praktijkgerichte opgave 3) betoogvraag. De betoogvraag bepaalt voor 20% het eindcijfer. Studenten die steeds deelnemen aan de (intensieve) werkgroepen met verplichte voorbereiding kunnen de betoogvraag als deeltoets maken. Maximaal één werkgroep mag worden gemist voor deelname aan de deeltoets. Alleen bij een onvoldoende kan de deeltoets in het eindtentamen worden herkanst. Het aantal punten behaald voor een voldoende deeltoets blijft staan, zowel op het eerste kans tentamen als op het hertentamen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
De inleverprocedure rondom de deeltoets zal bekend worden gemaakt via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroep/casuscolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht deel 2. Rechtsbescherming tegen de overheid, Den Haag: Boom juridische uitgevers, 2016

 • Actuele wetteneditie: Kluwer Collegebundel 2017-2018 of Blauwe VNW 2017-2018

Werkboek:

 • Werkboek Bestuursprocesrecht (studiejaar 2017-2018)

Reader:

 • Jurisprudentiereader Bestuursprocesrecht (studiejaar 2017-2018)

Aanbevolen studiemateriaal

 • eventueel bekend te maken via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. mr. dr. A. Drahmann

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden,

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 527 7760 (secretariaat)

 • E-mail: a.drahmann@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7760

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.