Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Privatissimum en Notariële wetgeving

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor Notarieel recht

Beschrijving

Het vak Privatissimum en Notariële wetgeving bestaat uit twee te onderscheiden (maar ook met elkaar samenhangende) onderdelen. De eerste vier weken wordt binnen het onderdeel Privatissimum kleinschalig en intensief onderwijs gegeven dat gericht is op verdieping van eerder opgebouwde kennis, alsmede op training in schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Van het privatissimum gaat een zogeheten synthetiserend effect uit, hetgeen wil zeggen dat het onderwerp dat in een privatissimumgroep gedurende enige weken centraal staat steeds zodanig is gekozen, dat het raakvlakken heeft met verschillende notariële vakken waarmee u eerder in aanraking bent gekomen. Op die wijze zult u beter inzicht kunnen verwerven in de samenhang tussen de verschillende notariële deelgebieden. Een concreet voorbeeld van een notarieel privatissimum zou kunnen zijn: bedrijfsopvolging. Dit onderwerp vraagt inzicht in zowel het huwelijksvermogensrecht als het erfrecht, het vennootschapsrecht en het belastingrecht.
Voor het onderdeel Notariële wetgeving worden de privatissimumgroepen bijeengevoegd. In dit gedeelte van het vak wordt aandacht besteed aan de specifieke wettelijke regelingen (uit bijvoorbeeld de Wet op het Notarisambt, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht) waarmee de notaris in de uitoefening van zijn beroep in aanraking kan komen. Voorts wordt aandacht besteed aan het tuchtrecht en aan de ethische dimensies van het notarisambt.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel het verwerven van inzicht in de samenhang tussen de verschillende (in de bachelor opleiding aan de orde gekomen) notariële deelgebieden en het trainen van schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Het doel van het vak is voorts (i) het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in de eisen die de Wet op het notarisambt stelt aan de notaris en de door hem te verlijden akten en (ii) het verkrijgen van kennis van en inzicht in de eisen die voortvloeien uit (tucht)rechtspraak. Hierbij dient de student ook te leren ethische vragen op het gebied van de notariële ambtsuitoefening te herkennen en aan te pakken.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U bent in staat verbanden te leggen tussen de verschillende notariële deelgebieden.

 • U bent in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op (ontwerp) wetgeving, jurisprudentie en de maatschappelijke context van het rechtsgebied waarop het privatissimum betrekking heeft.

 • U bent in staat om juridische teksten, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving te analyseren.

 • U bent in staat aan de hand van een bepaalde onderzoeksvraag een gefundeerd juridisch betoog te schrijven over een deelonderwerp uit het privatissimum.

 • U bent in staat mondeling een rechtsvraag aan een groep voor te leggen en te behandelen, alsmede vragen van de groep te beantwoorden.

 • U bent in staat de voor de notariële ambtsuitoefening van belang zijnde wetgeving en rechtspraak toe te passen op een casus.

 • U bent in staat om aan de hand van de voor de notariële ambtsuitoefening van belang zijnde wetgeving een juridische belangenafweging te maken en toe te passen op een casus.

 • U kunt een analyse maken van de maatschappelijke en ethische context waarin het recht met betrekking tot de notariële ambtsuitoefening zich ontwikkelt en manifesteert.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10 waaronder één waarin door de studenten voorbereide vragen worden besproken)

 • Namen docenten: mr. dr. P.C. van Es en mr. J.J.H. Hermeling

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van in het werkboek opgegeven literatuur en jurisprudentie

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mr. dr. P.C. van Es en mr. J.J.H. Hermeling

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering literatuur en jurisprudentie en voorbereiding van mondelinge en schriftelijke opdrachten.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijke werkstukken

 • Mondelinge presentatie

 • Schriftelijke tentamen (open vragen) m.b.t. Notariële wetgeving. In afwijking hiervan kan in geval van een klein aantal deelnemers besloten worden tot het afnemen van een mondeling tentamen, dit ter beoordeling aan de docent(en). Indien van toepassing wordt u hierover uiterlijk 10 dagen voor het tentamen verwittigd.
  Het eindcijfer wordt aldus samengesteld: Het schriftelijke tentamen telt voor 50% en de vier opdrachten (drie schriftelijke en één referaat) tellen tezamen voor 50%.

 • Let op: voor de afsluiting van het vak dient zowel voor het onderdeel ‘Notariele wetgeving’ als voor het onderdeel ‘Privatissimum’ een voldoende te worden behaald.

Inleverprocedures
Drie schriftelijke opdrachten op een opgegeven datum inleveren en (op opgegeven datum) een referaat houden.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Ter voorbereiding op de schriftelijke opdrachten en het referaat dient de student zelf relevante literatuur, wetgeving en jurisprudentie te zoeken en te gebruiken

 • J.C.H. Melis, De Notariswet, bewerkt door B.C.M. Waaijer, laatste druk

 • R.J. Holtman (red), Rechtspraak beroepsuitoefening notaris, Sdu, laatste druk

 • Model-akten (readeronline)

Reader:
Het werkboek voor de privatissimagroepen wordt tijdens de 1e bijeenkomst uitgedeeld. Voor het onderdeel Notariële wetgeving dient u wel de reader via readeronline aan te schaffen.

Aanmelden

De aanmelding voor het Privatissimum-gedeelte verloopt via het notariële secretariaat (houdt de notariële website in de gaten). Aanmelding voor het tentamen via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. J.J.H. Hermeling

 • Werkadres: KOG C2.16

 • Bereikbaarheid: via e-mail (dagelijks)

 • Telefoon: 071 – 527 7880 / 3536

 • E-mail: j.j.h.hermeling@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.41 (mevr. Meijvogel)

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9.30 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl