Studiegids

nl en

Ontstaan en ontwikkeling van crimineel gedrag

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Zonder een voldoende voor het vak Theoretische Criminologie wordt afgeraden deel te nemen aan het vak.
Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen. Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

In dit vak wordt ingegaan op theorieën over daderschap gedurende de hele levensloop, waarbij (neuro)psychologische theorieën de basis vormen. Naast de verschillen tussen individuen aangaande het wel of niet vertonen van crimineel gedrag wordt er binnen dit vak vooral aandacht besteed aan de veranderingen binnen het individu gedurende de levensloop.
Allereerst zal worden ingegaan op de beschrijving van crimineel gedrag over de levensloop: hoeveel mensen plegen criminaliteit tijdens hun leven? En voor de mensen die criminaliteit plegen: in hoeverre verschilt het verloop van crimineel gedrag tussen personen? Bijvoorbeeld: in hoeverre verschilt de leeftijd waarop men begint, de leeftijd waarop men stopt, en de omvang en ernst van de gepleegde delicten op verschillende leeftijden?
Vervolgens wordt in de cursus uitgebreid aandacht besteed aan de verklaringen voor verschillen in ontwikkeling van delinquent en crimineel gedrag over het leven. Waarom raken de meeste delinquente jongeren hun wilde haren kwijt als ze volwassen worden? En: waarom zijn er dan toch volwassenen die crimineel gedrag blijven vertonen? Hierbij wordt gekeken naar zowel kenmerken van de persoon (biosociale, psychologische), kenmerken van de sociale omgeving, en de complexe manier waarop deze elkaar beïnvloeden. Er wordt ook aandacht besteed aan de invloed van persoonskenmerken, familie omstandigheden en vrienden. Daarnaast komen aan bod de effecten van veranderingen in belangrijke levensomstandigheden – zoals trouwen, het krijgen van kinderen en gaan werken – op de ontwikkeling van delinquent en crimineel gedrag. De cursus geeft een state of the art van voornaamste verklaringstheorieën op dit terrein en een overzicht van de belangrijkste onderzoeksbevindingen. Hierbij zal ook worden besproken in hoeverre de verschillende theorieën toepasbaar zijn op verschillende vormen van criminaliteit. Tenslotte, zullen we aandacht besteden aan methoden om verandering gedurende de levensloop te meten, waarbij met name ingegaan wordt op longitudinale methoden van onderzoek.

Leerdoelen

Na afronding van dit vak kunt u:

 • de theorieën binnen de ontwikkelingscriminologie en levensloopcriminologie toepassen;

 • voorspellingen doen op basis van de besproken theorieën en aangeven op welke wijze deze voorspellingen getoetst kunnen worden;

 • het belang van longitudinaal onderzoek voor de ontwikkelings- en levensloopcriminologie aangeven.

 • sociaalwetenschappelijke kennis over crimineel gedrag over de levensloop en interviewresultaten verwerken in een wetenschappelijk paper.

 • een wetenschappelijk debat voeren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): Mw. dr. J. Reef en Dhr. dr. J.M. Jansen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U dient voor de hoorcolleges de betreffende literatuur gelezen te hebben. De hoorcolleges zijn een aanvulling op en geen vervanging van intensieve zelfstudie. Via een schema op Blackboard kunnen studenten nagaan om welke literatuur het gaat.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): Mw. dr. J. Reef en Dhr. dr. J.M. Jansen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U zult in de werkgroepen toewerken naar een interview en een wetenschappelijk paper op basis van dat interview.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Eindtoets: schriftelijk tentamen. Het tentamen telt voor 70% mee voor het eindcijfer.

 • Deeltoets: wetenschappelijk paper (inclusief presentatie). Deze toets telt voor 30% mee voor het eindcijfer.

 • Het schriftelijk tentamen en het wetenschappelijk paper dienen afzonderlijk voldoende te zijn.

 • Het deelcijfer van het paper blijft geldig gedurende het eerstvolgende studiejaar.

 • Zowel het tentamen als het paper kan worden herkanst.

 • Praktische oefening: dit vak bevat een praktische oefening met bijbehorende werkgroepverplichting: aanwezigheid; debat voeren; wekelijkse voorbereiding van de stof; actieve participatie. De werkgroepinspanningen dienen met goed gevolg te worden afgerond. Wanneer dit niet het geval is kan het vak niet gehaald worden. Het resultaat van de werkgroepverplichting blijft geldig tot en met het eerstvolgende studiejaar.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Het wetenschappelijk paper en het letterlijke verslag van het interview worden digitaal (SafeAssign Blackboard) en via Turnitin ingeleverd. De Pitch2Peer opdracht wordt ook digitaal, via Pitch2Peer op Blackboard, ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur die behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus leren studenten theoretische inzichten toe te passen op de oorzaken, gevolgen en beeldvorming rond crimineel gedrag. Deze inzichten vormen de basis waarop in latere vakken in de opleiding zal worden voortgeborduurdDe volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Presentatievaardigheden

 • Kritisch Denken

 • Communiceren

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. dr. S.C.E.M. Hissel

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B1.30

 • Bereikbaarheid: wekelijks inloopspreekuur (uitsluitend op afspraak via mail secretariaat)

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.