Studiegids

nl en

Cybercrime

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Zonder een voldoende voor het vak Theoretische criminologie (Ba2) en Daders en Slachtoffers (Ba1) wordt afgeraden deel te nemen aan het vak.

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen. Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Tijdens de cursus wordt ingegaan op criminologische en victimologische thema’s die verband houden metcybercrime. Daarbij valt te denken aan online oplichting, identiteitsfraude, cyberpesten en hacken. In het vak wordt aandacht besteedt aan slachtofferschap, daderschap, en preventie. Onder meer zal worden stilgestaan bij risicofactoren en gevolgen van uiteenlopende vormen van online slachtofferschap en de rol van publieke en private organisaties bij de preventie van cybercrime, bijv. door het beveiligen van databases met persoonsinformatie – en problemen die daarbij spelen. Tijdens de hoorcolleges staat de bespreking van bovenstaande inhoudelijke materie centraal. In een aantal werkgroepen zal daarnaast de stof verdiept worden en worden gelinkt worden met de actualiteit. Cybercrime is tevens een vak waarin aandacht is voor het toepassen van de methoden en technieken van criminologische onderzoek.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak
Na afloop van dit vak kunt u:

 • belangrijke concepten gerelateerd aan cybercrime uitleggen, interpreteren en toepassen op actuele voorbeelden;

 • theorieën over oorzaken van daderschap en slachtofferschap, gevolgen van slachtofferschap, angst voor slachtofferschap uitleggen, toepassen en evalueren;

 • deze theoretische inzichten gebruiken in het voorstellen van beleidsmaatregelen ter preventie van slachtofferschap;

 • kennis van methoden en technieken in onderzoek toepassen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: wordt nog bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient voor de hoorcolleges de betreffende stof gelezen en bestudeerd te hebben en/of opdrachten voorbereid te hebben. De hoorcolleges zijn een aanvulling en geen vervanging van intensieve zelfstudie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: wordt nog bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient voor de werkcolleges de betreffende stof gelezen en bestudeerd te hebben en eventuele opdrachten individueel voorbereid te hebben.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de opgegeven studiestof te bestuderen en zelf aanvullende literatuur te zoeken.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen over de studiestof (70%)

 • Een onderzoeksopdracht (30%)

 • Zowel het tentamen als de onderzoeksopdracht kan worden herkanst.

 • Zowel tentamen als onderzoeksopdracht dienen met een voldoende te zijn afgerond om het vak te kunnen behalen.

 • Het cijfer van de onderzoeksopdracht blijft geldig gedurende het eerstvolgende studiejaar.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt aangekondigd op de Blackboardomgeving van het vak

Werkboek:
Wordt aangeboden via de Blackboardomgeving van het vak

Aanbevolen studiemateriaal
Zie de Blackboardomgeving van het vak.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Cybercrime is een thema dat steeds actueler wordt. Studenten leren in dit vak dus over een problematiek die maatschappelijk gezien alleen maar relevanter zal worden. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Onderzoeksvaardigheden

Contact

 • Vakcoördinator: wordt later bekend gemaakt

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.