Studiegids

nl en

Onderzoeksvaardigheden in de criminologie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Methoden en Technieken van criminologisch onderzoek I en II

Beschrijving

Het algemene doel van dit vak is u een overzicht te geven van de meest gebruikte onderzoeksmethoden binnen de criminologie, zowel kwantitatief als kwalitatief. U leert hierbij de juiste criminologische onderzoeksvragen te formuleren voor verschillende onderzoeksmethoden de methoden op een adequate manier toe te passen, de data die hiermee verkregen wordt te analyseren en hierover op een wetenschappelijke manier te rapporteren.
Binnen dit vak wordt een verdieping gegeven aan de methoden die in eerdere vakken van de bachelor Criminologie aan de orde zijn gekomen. Ookworden handvatten geboden om de methoden toe te passen op een criminologische onderzoeksvraag. U leert aan de hand van verschillende opdrachten hoe en wanneer de methode kan worden toegepast, met welke vragen u rekening dient te houden en hoe u verkregen data kunt analyseren en rapporteren.
U wordt in dit onderzoeksproces ondersteund tijdens werkgroepbijeenkomsten, waarin methodologische vaardigheden en analysetechnieken worden geoefend. Elke onderzoeksmethode wordt behandeld in een drietal werkgroepen, waarin aan de hand van opdrachten en peer-feedback de methode wordt uitgediept. Bij iedere onderzoeksmethode hoort een deeltoets.

Onderzoeksvaardigheden maakt deel uit van de M&T- leerlijn van de opleiding Criminologie. Het vak hangt samen met M&T I en M&T II en andere vakken in de M&T leerlijn (PVC en bachelorscriptie).

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • op basis van een criminologische onderzoeksvraag een passende onderzoeksmethode selecteren (experimenten, analyse van grote datasets, diepte-interviews of documentanalyse);

 • de onderzoeksmethoden op een adequate manieren toepassen;

 • de uitkomsten van data-analyse (zowel kwantitatief als kwalitatief) op een wetenschappelijk adequate manier interpreteren;

 • op een wetenschappelijke wijze, zowel schriftelijk als mondeling, rapporteren over opzet en uitvoering van onderzoek;

 • de sterke punten en beperkingen van de behandelde onderzoeksmethoden benoemen en deze onderling kunnen vergelijken;

 • kwantitatieve en kwalitatieve gegevens coderen, in daartoe bestemde applicaties invoeren, bewerken en analyseren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Namen docenten: mw. A. (Anne) van Uden, MSc, mw. N.N. (Nathalie) Koster, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U dient de opgegeven literatuur gelezen te hebben en de verplichte huiswerkopdrachten gemaakt te hebben. Voor alle werkgroepen geldt een voorbereidingsplicht.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Inloopspreekuur: gedurende de looptijd van het vak, zal er wekelijks een inloopspreekuur gehouden worden (tijdstip wordt t.z.t. via Blackboard bekend gemaakt).

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het eindcijfer wordt berekend aan de hand van vier deeltoetsen (1 per onderzoeksmethode). Elke deeltoets telt voor 25 % mee in het eindcijfer. Alle deeltoetsen moeten met een voldoende worden afgerond. Alle deeltoetsen kunnen worden herkanst. De deeltoetsen blijven geldig gedurende het eerstvolgende studiejaar.

Inleverprocedures
Wordt tijdig aangegeven via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens de werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt intensief gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • De literatuur die is gebruikt bij het B1-vak ‘Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek I’ en het B2-vak ‘Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek II’ en literatuur die t.z.t. via Blackboard bekend wordt gemaakt.

Leidraad:

 • Wordt aangeboden via Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus worden studenten getraind in het opzetten, uitvoeren en rapporteren van onderzoek op academisch niveau. Hiervoor zullen verschillende onderzoeksmethoden behandeld worden, zodat studenten in praktijk, bijvoorbeeld naar aanleiding van een opdracht, een passende onderzoeksmethode kunt selecteren bij het beantwoorden van een specifieke onderzoeksvraag, het onderzoek kunnen uitvoeren en de onderzoeksresultaten op adequate wijze kunnen rapporteren. De volgende concrete vaardigheden zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Analyse vaardigheden

 • Schrijfvaardigheden

Contact

 • Vakcoördinator: mw. A. van Uden MSc

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.