Studiegids

nl en

Bachelorscriptie: Criminologie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Aan de bachelorscriptie mag niet worden deelgenomen zonder het propedeutisch examen te hebben behaald en zonder dat minimaal 60 ec van de vakken van het 2e en 3e jaar zijn behaald, waarbij in ieder geval het vak ‘Practicum Verklarende Criminologie’ met goed gevolg moet zijn afgelegd. Studenten die bij aanvang van het vak (begin februari) niet voldoen aan de instapeis maar die in de loop van februari wel de vereiste 60EC hebben behaald, kunnen tot uiterlijkeind februari alsnog, op eigen risico, beginnen met deelname aan dit vak. Voor deze studenten gelden dezelfde einddeadlines als voor andere studenten.

Beschrijving

Het algemene doel van het vak is dat u in staat bent zelfstandig een literatuuronderzoek in de vorm van een systematische review uit te voeren en hierover te rapporteren. U schrijft zich in op een thema (behorende bij een docent) en in groepjes van 5 studenten zult u zowel in groepsverband (peer feedback) als individueel door de docent begeleid worden.

U zult eerst leren wat een systematische review is en welke stappen u dient te doorlopen (zie “leerdoelen”). Elke stap zal tussentijds geëvalueerd worden (ofwel in een groepsbijeenkomst, ofwel in een persoonlijk gesprek met docent). In de groepsbijeenkomsten zal nadrukkelijk ruimte gemaakt worden voor peerfeedback, naast de gebruikelijke feedback door de docent.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u een systematische review rondom een criminologisch onderwerp uitvoeren en hierover rapporteren volgens sociaal wetenschappelijke richtlijnen. Dat wil zeggen dat u in staat bent:

 • een duidelijke onderzoeksvraag te formuleren;

 • inclusiecriteria op te stellen voor de selectie van relevante literatuur;

 • een literatuur search uit te voeren met behulp van data-extractieformulieren;

 • de gevonden literatuur te screenen tegen het licht van de inclusie criteria;

 • de kwaliteit van de gevonden studies te beoordelen;

 • de studies te vergelijken, en tegen elkaar af te zetten; studenten kunnen een oordeel vormen en/of een beargumenteerde positie innemen over het onderwerp van de review;

 • de resultaten van de systematische review kan rapporteren in de vorm van een individueel wetenschappelijk artikel.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Naam docent: Mw. D.F. Ecoma Verstege, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen de opgegeven literatuur gelezen te hebben

Werkgroepen
Geen.

Groepsbijeenkomsten

 • Aantal a 1-2 uur: 4

 • Docenten: individuele scriptiebeleider, in groepen van 5 studenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het uitvoeren van de afgesproken onderzoeksactiviteiten en opdrachten.

Individuele bijeenkomsten

 • Aantal a ½-1 uur: 3

 • Docenten: individuele scriptiebegeleider

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het uitvoeren van de afgesproken onderzoeksactiviteiten en opdrachten.

Andere onderwijsvormen

 • Intensieve zelfstudie

 • Portfolio: gedurende het vak wordt een aantal tussentijdse opdrachten (inclusief peer-feedbackopdrachten) gemaakt. Deze vormen een verplicht onderdeel van het vak en worden samengevoegd in een portfolio Het portfolio dient met goed gevolg te zijn afgerond.

 • Er is wekelijks de mogelijkheid om met vragen/problemen aangaande de (begeleiding van de) scriptie of de stage langs te komen tijdens het spreekuur van de vakcoördinator. De dag en tijdstip van het inloopspreekuur zullen bij aanvang van het academisch jaar via de Blackboard-omgeving kenbaar gemaakt worden. Vooraf per mail aanmelden via criminologie@law.leidenuniv.nl

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Bachelorscriptie (in de vorm van een systematische review). Het eindcijfer van de student is de beoordeling van het individuele literatuur review

 • Portfolio: In het portfolio worden het werkbestand, de data extractieformulieren en drie peerfeedbackopdrachten opgenomen. Het portfolio dient met goed gevolg te worden afgerond. Het resultaat voor het portfolio is voor het lopende studiejaar geldig.

Inleverprocedures

 • De scriptie en het portfolio dienen voor de gestelde deadline (voorlaatste week van het semester) zowel digitaal (via inleverlinks op de Blackboardomgeving) als hardcopy in drievoud bij het secretariaat voor Criminologie te worden ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Petticrew, M, & Roberts, H. (nieuwste druk) Systematic Reviews in the Social Sciences, a practical guide. Malden: Blackwell Publishing (gratis te downloaden).

NB: voor de literatuur review zal vanzelfsprekend ook literatuur worden voorgeschreven en zal men zelf aanvullende literatuur verzamelen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Hoe men zich kan inschrijven voor het leeronderzoek zal bekend worden gemaakt via Blackboard.

Arbeidsvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus leren studenten eerst in groepsverband en daarna individueel op een systematische wijze literatuur te verzamelen, analyseren en hierover te rapporteren. Dit vergt structuur, planning, samenwerking en individuele inzet. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Schrijfvaardigheden

 • Plannen

 • Samenwerken

 • Feedback geven en ontvangen

Contact

 • Vakcoördinator: C.C. Lankhaar

 • Werkadres: Steenschuur 25 kamer C1.10

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 1856

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl