Studiegids

nl en

Theoretische criminologie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen. Hierop kan door de opleidingsdirecteur een uitzondering worden gemaakt voor studenten die door middel van dit vak eventuele deficiënties willen wegwerken om te kunnen worden toegelaten tot een master criminologie in Leiden. (Zie OER Master Criminaliteit en Rechtshandhaving (afstudeerrichting Veiligheidsbeleid en Rechtshandhaving) en OER Master Forensische Criminologie.)

Beschrijving

Het vak Theoretische Criminologie beoogt u inzicht te bieden in (1) waarom bepaalde vraagstukken in de criminologie opkomen; (2) de wijze waarop wetenschappelijke kennis van criminaliteit wordt opgebouwd; (3) de verschillende verklaringen van criminaliteit en crimineel gedrag en (4) de mogelijkheden om verschillende theorieën toe te passen en te integreren. De opbouw van het vak weerspiegelt deze vier elementen.
Door zowel vroegere als recente inzichten aan bod te laten komen, wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de criminologie als wetenschap en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen daarop. In de hoorcolleges wordt de verplichte studiestof behandeld. Tijdens de verplichte werkgroepen wordt de collegestof toegelicht en worden de opdrachten besproken.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende theoretische stromingen uitleggen in termen van onderzoeksvragen, verklaringen, assumpties, verklaringsniveaus, theoretische stromingen plaatsen in de tijd en mogelijkheden aanwijzen voor theoretische integratie;

 • de inhoud van de belangrijkste criminologische theorieën toepassen op concrete (kennis-)problemen;

 • op basis van informatie over (onderzoeks)bevindingen conclusies trekken over de empirische houdbaarheid van theorieën;

 • een visie formuleren over de mate waarin maatschappelijke omstandigheden (zoals relaties tussen groepen, intellectuele en politieke stromingen en technische en methodologische ontwikkelingen) invloed hebben op het denken over criminaliteit en crimineel gedrag.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent(en): Prof dr. mr. A.A.J. Blokland

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorgeschreven hoofdstukken literatuur vooraf aan het hoorcollege bestuderen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent(en): E. Jaspers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U dient voor elk werkcollege een opdracht die betrekking heeft op de verplichte studiestof schriftelijk uit te werken en zowel hardcopy als via Blackboard in te leveren.

Andere onderwijsvorm(en)
Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de voorgeschreven studiestof en relevante literatuur betreffende een ‘keuze’ theorie te bestuderen. Daarnaast is er gedurende de onderwijsperiode iedere week een inloopspreekuur. Studenten die gebruik willen maken van het inloopspreekuur, dienen zich hiervoor vooraf per mail aan te melden (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, open vragen (70%)

 • Schriftelijke eindopdracht voor de werkgroepen (30%)

 • Werkgroepverplichting: 4 opdrachten voor de werkgroepen. Hoewel deze opdrachten niet apart becijferd worden, dienen zij wel met goed gevolg te worden afgerond.

Het eindcijfer voor het vak Theoretische Criminologie wordt vastgesteld aan de hand van de twee bovengenoemde deelcijfers die afzonderlijk voldoende dienen te zijn. Ook de werkgroepverplichting dient met goed gevolg te zijn afgerond. Zowel het tentamen als de schrijfopdracht kan worden herkanst.

NB: de werkgroepverplichtingen hebben dus de status van praktische oefening.

Het deelcijfer voor de schriftelijke eindopdracht blijft geldig gedurende het eerstvolgende studiejaar.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Schriftelijke opdrachten via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Lilly, J.R., F.T. Cullen & R.A. Ball (eds.) (nieuwste druk) Criminological Theory; Context and Consequences. Thousand Oaks, CA: Sage.

 • Literatuur relevant voor schrijfopdracht over ‘keuze’ theorie (keuzemogelijkheden worden nader via Blackboard aangegeven).

 • Teksten genoemd op Blackboard.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt indien gewenst eventueel via Blackboard aangeboden.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

De volgende concrete vaardigheden zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt: het kunnen reduceren van grote hoeveelheden informatie tot de kern, het kunnen belichten van een bepaald probleem vanuit diverse perspectieven, het ontwikkelen van een kritische houding ten opzichte van geponeerde verklaringen en/of oplossingen van een bepaald probleem, het kunnen formuleren van een helder en beargumenteerd betoog.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. mr. A.A.J. Blokland

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7642

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.