Studiegids

nl en

Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I (21043412)

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Doelstelling van het vak is het bijbrengen van een algemeen overzicht van methodologische aspecten die van belang zijn bij het opzetten en uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief criminologisch onderzoek, en het geven van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de daarbij meest gebruikte methoden en technieken.
Wat betreft kwantitatief onderzoek wordt een algemeen overzicht geboden van technieken voor bivariate en multivariate data-analyse. De nadruk ligt hierbij op het verkrijgen van kennis en inzicht, waardoor u in staat bent beredeneerde analyse-afwegingen voor kwantitatief onderzoek te maken en deze te kunnen toepassen. Daarnaast is aandacht voor het onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek en de bruikbaarheid van deze methoden voor het beantwoorden van verschillende soorten onderzoeksvragen. Bij kwalitatief onderzoek wordt ingegaan op dataverzameling, analyse en rapportage. Bij de uitleg wordt gebruik gemaakt van voorbeelden uit criminologisch onderzoek.
U leert in dit vak bij uiteenlopende criminologische onderzoeksvragen een geschikte dataverzameling en onderzoeksopzet te ontwerpen, te beoordelen wat voor analysetechnieken gehanteerd moeten worden in verschillende situaties en bij kwantitatief onderzoek, uit te leggen hoe statistische verbanden moeten worden geïnterpreteerd. Daarnaast doet u vaardigheden op in het zelfstandig uitvoeren van analyses.

M&TII maakt deel uit van de M&T- leerlijn van de opleiding Criminologie. Kennis van het vak Criminologische vaardigheden en M&TI wordt bekend verondersteld.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • de verschillende vormen en kwaliteit van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek beoordelen;

 • aan de hand van een casus beoordelen welke onderzoeksopzet en vorm van dataverzameling geschikt zijn voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag;

 • bepalen welke kwalitatieve analysestrategie het beste kan worden toegepast bij uiteenlopende onderzoeksvragen;

 • voor uiteenlopende criminologische onderzoekssituaties bepalen welke statistische toets geschikt is om de onderzoeksvraag te beantwoorden;

 • het verschil beschrijven tussen en interpreteren van verschillende statistische toetsen (bijvoorbeeld van parametrische en non-parametrische toetsen; en logistische en lineaire regressieanalyse);

 • verschillende statistische maten berekenen en de betekenis ervan interpreteren;

 • verschillende statistische toetsen uitvoeren in SPSS en de resultaten (output) van deze toetsen interpreteren.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Mw. dr. A.A.T. Ramakers en mw. M.P. Peeters, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de collegestof wordt sterk aanbevolen

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 9

 • Namen docenten: Mw. dr. A.A.T. Ramakers en mw. M.P. Peeters, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Maken van de huiswerkopdrachten vooraf is verplicht bij deelname aan reguliere werkgroepen.

 • Enkele werkgroepen zijn SPSS practica. Aanwezigheid bij deze practica is verplicht voor afsluiting van het vak. Indien niet aan de aanwezigheidsplicht wordt voldaan, geldt een vervangende opdracht.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Spreekuur voor vragen van individuele studenten

 • Aantal à 1 uur: 10

 • Namen docenten: Mw. dr. A.A.T. Ramakers en mw. M.P. Peeters, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: vooraf per mail (criminologie@law.leidenuniv.nl) aanmelden met concrete vraag

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen. Het tentamen telt voor 70% mee voor het eindcijfer.

 • SPSS-opdracht. Deze opdracht telt voor 30% mee voor het eindcijfer.

 • Beide deeltoetsen dienen met een voldoende te worden afgesloten (>=5,5) om het vak te kunnen behalen.

 • Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.

 • Het cijfer van de SPSS-toets blijft geldig gedurende het eerstvolgende studiejaar.

Werkgroepverplichting

 • Aanwezigheid verplicht bij SPSS Practica

 • Deze verplichtingen dienen met goed gevolg te worden afgerond. Indien hieraan niet voldaan is kan het vak niet worden gehaald. Het resultaat is geldig voor het lopende studiejaar.

 • NB: dit vak heeft dus de status van praktische oefening.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Inleverprocedures worden tijdig via BB bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Field (laatste druk; eerdere druk is voldoende wanneer u deze al heeft aangeschaft voor M&T I) Discovering Statistics Using SPSS. Londen: Sage.

 • Decorte & Zaitch (laatste druk). Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. Leuven: Acco.

 • Wetenschappelijke artikelen worden aangeboden via weblinks op Blackboard

Werkboek:
Nadere informatie over de cursus is te vinden in de leidraad, deze wordt tijdig op BB geplaatst.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Wetenschappelijke artikelen worden aangeboden via weblinks op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Tijdens het vak worden studenten getraind in het opzetten, uitvoeren en opschrijven van onderzoek op academisch niveau. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Analysevaardigheden/SPSS

Contact

 • Vakcoördinator: mw. dr. A.A.T. Ramakers

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C1.16

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.