Studiegids

nl en

Internationaal en Europees arbeidsrecht

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

In de andere vakken komen internationale aspecten van het arbeidsrecht al aan bod, maar in dit vak wordt de internationale en Europese dimensie ook afzonderlijk belicht.

Aan bod komen internationale normverdragen (ILO-conventies, ESH) en het door internationale organisaties uitgeoefende toezicht. Daarbij wordt aandacht besteed aan handhaving van elementaire eisen aan veilige en verantwoorde arbeidsomstandigheden in een globaliserende economie. Daarom zal ook de invloed van regels inzake internationale handel (bijv TTIP) en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan bod komen. Onderhandelingsvrijheid inzake arbeidsvoorwaarden en vakverenigingsvrijheid zijn belangrijke onderdelen van dit vak.

Wat het Europese arbeidsrecht betreft wordt allereerst ingegaan op de oorsprong en de ontwikkeling van het Europese Sociale Beleid, in het bijzonder het Europese arbeidsrecht. Wat is Europees arbeidsrecht, wat is de historische achtergrond en wat is het Europese Sociale Model? Wat is de Europese visie voor het arbeidsrecht? Daarbij kijken we onder andere naar de Europese werkgelegenheidsstrategie en de Pijler voor sociale rechten. Vervolgens wordt ingegaan op de relatie tussen het Europese arbeidsrecht en het nationale arbeidsrecht, hoe zit het met de doorwerking van de Europese richtlijnen op het gebied van arbeidsrecht en wat is de invloed van de Europese sociale grondrechten op het nationale arbeidsrecht? Ten slotte wordt stilgestaan bij een actueel onderwerp, waarin door terug te grijpen op voorgaande weken wordt aangetoond hoe het Europese arbeidsrecht het Nederlandse arbeidsrecht beïnvloedt.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Dit vak verschaft studenten een overzicht van het internationale en Europese arbeidsrecht en de handhaving daarvan ( ILO: structuur/organisatie en fundamentele arbeidsnormen, doorwerkingsmechanismen van EU-recht in nationaal arbeidsrecht).

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • nationaal recht en nationale praktijken toetsen aan internationale normen (fundamentele arbeidsnomen en EU-recht);

 • niveaus van verbindendheid van internationale regelingen m.b.t. EU arbeidsregels, fundamentele arbeidsnormen te onderscheiden en toe te passen;

 • juridische vraagstukken met internationale aspecten te analyseren en gemotiveerd op te lossen;

 • internationale bronnen te interpreteren.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. P.F. van der Heijden, prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss, mr. dr. I.A. Haanappel en mr. dr. M. Kullmann

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. dr. M.Y.H.G. Erkens, mr. dr. I.A. Haanappel, mr. dr. B.P. ter Haar en mr. dr. M. Kullmann

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof, maken opdrachten

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen aan de hand van casus.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving Sociaal Recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Blackboard)

 • Aanvullend materiaal dat via Blackboard ter beschikking wordt gesteld.

Werkboek
Geen.

Reader

 • Internationaal Arbeidsrecht

 • Europees Arbeidsrecht

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. mr. dr. I.A. Haanappel- van der Burg

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden (kamer A 1.51)

 • Telefoon: 071 527 7073 of 7713

 • E-mail: i.a.haanappel@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B121

 • Openingstijden: ma t/m vrijdag 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 31 71 527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl