Studiegids

nl en

Internationaal Commercieel Contracteren

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Het vak Internationaal Commercieel Contracteren kent een aantal onderdelen. (i) Het internationaal privaatrecht inclusief internationaal bevoegdheidsrecht ter zake van internationale contracten waarbij aparte aandacht wordt besteed aan koop (inclusief het Weense Koopverdrag), agentuur, franchise en distributie in internationaal verband. De overeenkomsten worden ook inhoudelijk besproken aan de hand van de gebruikelijke internationale standaardcontracten, waarbij de effecten worden behandeld van gebruik van Anglo-Amerikaanse termen in een door Nederlands recht beheerst contract. (ii) Internationale arbitrage en tenuitvoerlegging arbitrale vonnissen, en (iii) de wijze waarop betaling en financiering van de transacties kunnen worden gestructureerd met bijzondere aandacht voor bankgaranties en documentair krediet in een internationale setting. Hierbij komen ook het eigendomsvoorbehoud en de incoterms aan de orde.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is inzicht te geven in hoe een onderneming zaken doet in internationaal verband, waarbij aandacht wordt besteed aan de regels van internationaal commercieel contracteren, van koop tot agentuur en van bankgarantie tot eigendomsvoorbehoud. Tevens wordt inzicht verkregen in vormen van internationale geschillenbeslechting en in betalings- en investeringsproblematiek van een internationaal opererende onderneming.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • inzicht in de systematiek van de wet- en regelgeving die van belang is bij het aangaan door een onderneming van internationale transacties en de financiering daarvan.

 • globaal inzicht in de structuur en het effect van een in de Engelse taal opgesteld maar door Nederlands recht beheerst contract inclusief de formulering van een aantal specifieke clausules.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce

 • Vereiste voorbereiding door studenten: opdrachten (vrijwillig) en opgegeven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: repetitorcollege

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Naam docenten: Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce, mevr. mr. S.E. Landheer, mr. P. Sluijter, mr. M.G.T. Boer

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiding tentamen

Toetsing

Toetsvorm(en)
1 een schriftelijk tentamen (eventueel bij de herkansing mondeling ingeval van weinig herkansers);
2 een deeltoets als bonus (maximaal 10 punten): betreft 5 opdrachten waarvan er één wordt beoordeeld voor de max 10 bonuspunten (bovenop de tentamenpunten).
NB De bonuspunten gelden alleen gedurende het studiejaar van behalen. Als een onvoldoende wordt behaald op/voor het (1e kans-)tentamen (inclusief de bonuspunten) zullen de bonuspunten niet worden bijgeteld, maar worden doorgeschoven naar het hertentamen. Indien dat een mondeling is, vervallen de bonuspunten.
3.Hertentamen betreft uitsluitend het (schriftelijk of mondeling) tentamen (en dus niet de zgn. deeltoets – die variant kan alleen tijdens de collegeperiode worden gedaan).

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Zie de Algemene inleiding van het Werkboek Internationaal Commercieel Contracteren

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Bertrams/Kruisinga, Overeenkomsten internationaal privaatrecht en Weens Koopverdrag, vijfde druk, 2014

 • Mr. Sonja E. van Hall, Contracten in de internationale handel, tweede druk, Noordhoff Uitgevers bv, 2017 (ISBN 978-90-01-87555-8)

Reader:

 • Reader Internationaal Commercieel Contracteren

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce

 • Werkadres: Weena 355 (3013 AL) te Rotterdam

 • Bereikbaarheid: werkdagen

 • Telefoon: 010 217 2525

 • E-mail: m.e.koppenol@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag:09.00-13.30 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7235

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl