Studiegids

nl en

IE Merken-en handelsnaamrecht

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (OER)

Beschrijving

Het merkenrecht en het handelsnaamrecht vormen twee van de belangrijkste rechtsgebieden binnen het recht van de intellectuele eigendom waarmee juristen werkzaam in de commerciële praktijk in aanraking komen. Iedere onderneming heeft een naam en tegenwoordig bijna altijd ook een domeinnaam. Deze handelsnaam kan vroeg of laat conflicteren met de handelsnamen of met de merken van derden. Dergelijke conflicten zijn aan de orde van de dag. Bijna alle ondernemingen voeren ook één of meer merken. Merken vormen vaak een belangrijk deel van het kapitaal van de onderneming. Bij bekende merken is de waarde van het merk vaak groter dan de tastbare productiemiddelen van de onderneming. Het merkenrecht is de afgelopen twintig jaar sterk geëuropeaniseerd. Naast het Benelux merk bestaat sinds 1996 het Gemeenschapsmerk dat geldig is in de gehele EU en ook in de gehele EU tot conflicten aanleiding kan geven. Conflicten over internetdomeinnamen hebben vaak zelfs een mondiaal karakter en worden regelmatig beslecht via de goed functionerende WIPO domeinnaam-arbitrage. In het vak wordt aandacht besteed aan alle aspecten van het merken-en handelsnaamrecht die voor de praktijk van belang zijn.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is de studenten grondige kennis van en diepgaand inzicht te verschaffen in het merken- en handelsnaamrecht, alsmede het modellenrecht en de slaafse nabootsing.

Het is de bedoeling de studenten bekend te maken met de verschillend systemen (registratiesysteem en eerste gebruikssysteem), de voorwaarden voor registratie en gebruik, de beschermingsomvang van merken, handelsnamen en modellen, de aanvullende werking vande onrechtmatige daad en de belangenafweging tegen de vrijheid van onderneming, handel en (commerciële) meningsuiting.

Leerdoelen

 • Na dit vak kan de student adviseren, reflecteren en epibreren over de juridische mogelijkheden van het beschermen van commerciële onderscheidingstekens (merken, handelsnamen en domeinnamen) en industriële vormgeving (modellen).

 • De student is bekend met de vereisten voor registratie voor de verschillende soorten merken (traditionele- en niet-traditionele merken) en modellen en de criteria voor merk-, model- en handelsnaam inbreuk, alsmede de criteria die voorvloeien uit de aanvullende werking van de onrechtmatige daad.

 • Hij of zij kent de belangrijkste rechtspraak van het HvJ EU en de Hoge Raad en weet de weg in het BVIE, de handelsnaamwet en de merken- en modellen-richtlijn en -verordening.

 • Hij of zij kan deze kennis toepassen op concrete casusposities waarbij ook de verhouding met andere rechten en daaruit voortvloeiende beperkingen wordt betrokken.

 • De student is bekend met de verhouding tot de verschillende (andere) grondrechten en het vrije verkeer van goederen.

 • De student is bekend met de vereisten voor het ontstaan en het voortduren van bescherming.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Mr. C.J.S. Vrendenbarg, prof. mr. D.J.G. Visser en gastdocenten uit de praktijk

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen rechtspraak en literatuur.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: excursies met inhoudelijk voorbereiding en verslag achteraf (status: praktische oefening)

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: Prof. mr. D.J.G. Visser, Mr. C.J.S. Vrendenbarg

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen processtukken

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen.
  [NB Tijdens het onderwijs is er een excursie (zie ‘andere onderwijsvorm’) en kunnen er tussentijdse korte schriftelijke opdrachten worden ingeleverd – status: praktische oefening.]

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures

Per mail of op papier aan begin van het hoorcollege.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 12de druk, Deventer: Kluwer 2017, hoofdstukken I, VI, VII, XI en XII. Studenteneditie

Reader:

 • IE Kort Merkenrecht, rechtspraak HvJ EU (op BlackBoard)

Aanbevolen studiemateriaal

 • T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom. Deel 2 Merkenrecht, Deventer: Kluwer 2008 (N.B. Er is ook een studenten-editie uit oktober 2009.)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie kamer B2.43, maandag t/m vrijdag 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7235

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl