Studiegids

nl en

Capita selecta Ondernemingsrecht

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Capita Selecta Ondernemingsrecht staat in het teken van de samenhang tussen de begrippen ‘Onderneming en Aansprakelijkheid’. Ondernemingen zijn van fundamenteel belang voor onze economie. Zij hebben een diepgaande invloed op onze welvaart en welzijn. Ondernemingen zijn bij uitstek het middel om waardecreërende activiteiten te ontplooien ten behoeve van de stakeholders van de onderneming of zelfs voor de samenleving als geheel. De wet en statuten kennen bestuurders bevoegdheden toe om leiding te geven aan deze ondernemingen. Een cruciaal kenmerk van het Nederlandse ondernemingsrecht is marginale toetsing van bestuurlijk handelen. Die marginale toetsing houdt in beginsel in dat een bestuurder niet te snel persoonlijk aansprakelijk gehouden mag worden. Dit uitgangspunt wordt continu op de proef gesteld. Recente voorbeelden van debacles en schandalen die bovendien steeds vaker een internationaal karakter hebben, nopen tot essentiële vragen op het gebied van ‘Onderneming en Aansprakelijkheid’. In het vak worden die essentiële vragen opgeroepen en bediscussieerd. De thema’s die aan de orde komen zijn onder meer de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en van leden van een executive committee, het enquêterecht en het insolventierecht als opmaat naar aansprakelijkheid, het bijzondere karakter van ondernemen in de semipublieke sector en de gevolgen daarvan voor aansprakelijkheid, aansprakelijkheid binnen concernverhoudingen, aansprakelijkheid in samenwerkingsverbanden die geen rechtspersoonlijkheid hebben (personenvennootschappen), en de rol van governance codes en codes of conduct voor ondernemen en het vaststellen van aansprakelijkheid. Onderdeel van dit vak zijn een reflectiecollege en een praktijkcollege. Het reflectiecollege heeft tot doel inzicht te krijgen in systematische rechtspraakanalyse en het praktijkcollege is een voorbeeld van law in action.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak Capita Selecta Ondernemingsrecht is deelnemers inzicht te geven in de wisselwerking tussen de begrippen 'Onderneming en Aansprakelijkheid. Na afronding van het vak hebben de deelnemers de volgende kwalificaties verworven om binnen de thema's die tijdens het onderwijs zijn behandeld:

 • Grondige kennis van en inzicht in de wisselwerking tussen de gekozen of verplicht gestelde ondernemingsvorm en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheidsrisico's te verkrijgen;

 • Vaardigheid om de regelgeving en rechtspraak over de wisselwerking tussen de gekozen of verplicht gestelde ondernemingsvorm en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheidsrisico's te analyeren en toe te passen;

 • Vaardigheid om juridisch advies te geven en deel te nemen aan het maatschappelijk debat over de wisselwerking tussen de gekozen of verplicht gestelde ondernemingsvorm en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheidsrisico's.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoorcolleges/werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mr. M.P.P. van Buuren, mr. dr. C. de Groot en mr. dr. N.T. Pham

 • Vereiste voorbereiding door studenten: vorbereiding van de gecombineerde hoorcolleges/werkgroepen, met het doel te kunnen deelnemen aan de discussie.

Toetsing

Toetsvorm(en)
1. Een schriftelijk tentamen (100 punten) (eventueel bij de herkansing een mondeling tentamen ingeval van weinig herkansers);

 1. Tijdens één van de bijeenkomsten van het vak wordt aan de deelnemers een schrijfopdracht bekend gemaakt. De opdracht bestaat uit het schrijven van een korte beschouwing over één van de thema’s die in het onderwijs worden behandeld. De deelnemers werken deze opdracht uit als onderdeel van de voorbereiding van het tentamen en leveren de uitgewerkte opdracht tijdens het tentamen in. De opdracht heeft een waarde van 15 punten. Indien de opdracht met een voldoende wordt beoordeeld krijgt de deelnemer 15 tentamenpunten. Indien de opdracht met een onvoldoende wordt beoordeeld (of de opdracht niet of niet tijdig wordt ingeleverd) krijgt de deelnemer de 15 tentamenpunten niet.

 2. De onder 2 beschreven regeling geldt alleen tijdens het eerstekanstentamen en speelt geen rol bij het herkansingstentamen of een eventueel individueel mondeling tentamen. Het resultaat van de onder 2 beschreven regeling geldt alleen in het lopende collegejaar.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Zie hierboven.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte (Nederlandse en Engelstalige) literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. N.T. Pham

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 3558 (7235)

 • E-mail: CSO@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7235

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.