Studiegids

nl en

Wetgevingsvraagstukken

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Wetgeving is in continentale rechtssystemen, zoals Nederland, de primaire bron van rechtsvorming. Begrip van dit verschijnsel is van groot belang om weldoordacht en kritisch op het systeem van het recht te kunnen reflecteren. De snel groeiende hoeveelheid literatuur over wetgeving en reguleringstechnieken in bredere zin weerspiegelt de veelheid aan wetgevingswetenschappelijke, theoretische inzichten die zich in de afgelopen decennia over het onderwerp hebben gevormd. In dit vak raakt u vertrouwd met deze literatuur en haar praktische toepassingsmogelijkheden. Ieder jaar heeft de cursus een aan de actualiteit ontleend accent.

Aangezien in wetgevingsprocessen de juridische, politieke, economische en sociale dimensies samenkomen, is wetgevingsleer van nature een multidisciplinair vak. Bij de literatuurkeuze, tijdens de werkcolleges en bij het geven van feedback op de opdrachten zal dit ook tot uiting komen. In de eindopdracht buigt u zich over een actueel wetgevingsprobleem en lost u dit op. Daarbij schrijft u een beleidsnotitie, waarin u de oorzaken en gevolgen van het probleem uiteenzet en ingaat op de vraag of de overheid het probleem op kan en moet lossen en of wetgeving daarvoor de aangewezen vorm is. Vervolgens schrijft u een regeling en voorzien u die van een toelichting. Daarnaast maakt u een procesformulier waarin u de routering van het door u gemaakte voorstel schetst. Door de combinatie van theoretische beschouwingen en praktijkgerichte opdrachten krijgt u een verdiept inzicht in de rol van wetgeving binnen het systeem van het recht. De stof sluit daarbij nauw aan bij de uitkomsten van het onderzoeksprogramma Securing the rule of law in a world of multi-level jurisdiction, waarin onder andere de toenemende europeanisering van Nederlandse wetgevingsprocessen wordt bestudeerd. Zowel de ‘multi-level problematiek’ als de Europese dimensie hebben daarin een belangrijk aandeel.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Wetgevingsvraagstukken beoogt u vertrouwd te maken met de theorie en praktijk van het vaststellen van regelgeving in Nederland. Via kennismaking met verschillende onderdelen van de wetgevingswetenschap (wetgevingstheorie, wetgevingsprocessen, wetgevingsmethoden en wetgevingstechniek) krijgt u een verdiept inzicht gegeven in de wijze en betekenis van rechtsvorming via wetgeving. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan processen van veellagig wetgeven in de communautaire rechtsorde.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Na afronding van het vak heeft u kennis van de verschillende onderdelen van de wetgevingswetenschap en inzicht in de wijze en betekenis van rechtsvorming via wetgeving, en de op dit gebied bestaande (theoretische en praktische) inzichten en regels. U bent tevens in staat om zelfstandig en creatief bij te dragen aan het oplossen van wetgevingsvragen zoals die zich in de rechtspraktijk in verschillende contexten voordoen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 3 uur: 5 + 1 lezing

 • Docent(en): Prof. mr. L.F.M. Verheij

 • Vereiste voorbereiding door studenten: twee schriftelijke wetgevingsopdrachten (schrijven van een beleidsnotitie en een wettelijke regeling met toelichting).

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tussentijds schriftelijk werk (50% van het eindcijfer)

 • Een schriftelijk tentamen (50% eindcijfer).

 • Alleen het schriftelijk (eind-)tentamen (50%) kan worden herkanst, het cijfer van het tussentijds schriftelijk werk (50%) blijft gelden voor het hertentamen (en geldt slechts gedurende het studiejaar).

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen!

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Zie Blackboardomgeving

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Zie Blackboard.

Werkboek:
Geen.

Reader:

 • Reader Wetgevingsleer (gratis verkrijgbaar op Blackboard)

Aanbevolen studiemateriaal

 • Zie t.z.t. Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Secretariaat Staats- en bestuursrecht

 • Werkadres: Kamerling Onnes gebouw, Steenschuur 25, kamer B1.21

 • Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon: 071 – 527 7760

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7760

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl