Studiegids

nl en

Omgevingsrecht

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het omgevingsrecht heeft betrekking op de fysieke leefomgeving: de bodem, het water, de lucht, de flora en fauna en de gebouwde constructies. Het omgevingsrecht reguleert een veelheid aan activiteiten in de Nederlandse samenleving. Kan een vuilstortplaats geschikt worden gemaakt als recreatiepark? In hoeverre is woningbouw langs de randen van Schiphol mogelijk? En hoe haalbaar is het om honderden windmolens te plaatsen op Urk op nog geen 800 meter afstand van woningen?

Het omgevingsrecht is een voor de praktijk uiterst relevant vakgebied. Dit laat zich illustreren door het grote aantal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over omgevingsrechtelijke zaken (zie www.raadvanstate.nl). Ook de media besteden veel aandacht aan omgevingsrechtelijke kwesties. Het omgevingsrecht is dan ook een buitengewoon interessant en dynamisch vakgebied. Een invloedrijk vakgebied bovendien: veel ontwikkelingen in het algemene bestuursrecht vinden hun bron in het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht zelf is vrijwel voortdurend aan veranderingen onderhevig, niet in de laatste plaats als gevolg van de vragen die zich in de praktijk voordoen. Op dit moment zijn er nog afzonderlijke wetten van toepassing op de bodem, het water, de lucht, de flora en fauna en de gebouwde constructies. Omdat de samenhang tussen de verschillende wetten vaak lastig te vinden is, is in de afgelopen tien jaar sterk het besef gegroeid dat een meer integrale benadering gewenst is. Daarmee kan er een einde komen aan het fragmentarische en complexe karakter van het omgevingsrecht en kan ook de besluitvorming op dit terrein sneller verlopen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet zijn een uitvloeisel van deze gedachte. En inmiddels is ook een overkoepelende Omgevingswet in het Staatsblad geplaatst. Met de inwerkingtreding van deze wet en de daarop te baseren regelgeving (op dit moment voorzien voor begin 2019) zal een groot aantal afzonderlijke wettelijke regelingen, waaronder de Wabo, ophouden te bestaan.

In het vak Omgevingsrecht doet u juridische kennis op over dit voor de praktijk belangrijke terrein. U krijgt eerst een overzicht van de omgevingsrechtelijke regelingen die er zijn, waarna we ons concentreren op twee belangrijke deelterreinen van het omgevingsrecht: het ruimtelijkeordeningsrecht en het (algemene deel van het) milieurecht. Daarbij draait het steeds om toestemmingen voor het ondernemen van activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving. Onder welke voorwaarden zijn deze te verkrijgen, hoe zit het met de samenhang en coördinatie tussen die verschillende toestemmingen en welke juridische vraagstukken spelen daarbij een rol? Daarbij maken we gebruik van recente jurisprudentie en van (actuele) voorbeelden uit de praktijk. U krijgt tijdens de cursus een duidelijk beeld van de complexiteit van het omgevingsrecht en de samenhang of juist spanning tussen de verschillende onderdelen ervan. Door middel van praktijkgerichte opdrachten leert u uw weg te vinden in dit rechtsgebied.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Omgevingsrecht wil u kennis laten maken met het omgevingsrecht en u vertrouwd maken met twee belangrijke onderdelen daarvan. Ook wil het u in staat stellen om de relevante wettelijke regelingen en jurisprudentie te vinden en toe te passen, zodat u aan de praktijk ontleende casus kunt oplossen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • U kunt de hoofdlijnen van het omgevingsrecht schetsen.

 • U kunt de wettelijke instrumenten van het ruimtelijkeordenings- en het milieurecht en hun juridische betekenis beschrijven.

 • U kunt beschrijven wat er vereist is in het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan.

 • U kunt de verschillende onderdelen van een bestemmingsplan benoemen en bepalen welke soorten bestemmingen het plan bevat.

 • U kunt beoordelen welk grondgebruik op basis van een bestemmingsplan toelaatbaar is.

 • U kunt beschrijven wat er aan de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan in de weg kan staan.

 • U kunt bepalen of voor grondgebruik een omgevingsvergunning bouwen of een omgevingsvergunning aanleggen is vereist.

 • U kunt bepalen of voor een activiteit een omgevingsvergunning milieu is vereist.

 • U kunt bepalen of voor een activiteit een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

 • U kunt juridisch advies geven omtrent de bestaande rechtsmiddelen om tegen een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning op te komen.

 • U kunt uitleggen welke rol het milieurecht speelt op het terrein van het ruimtelijkeordeningsrecht en welke invloed het ruimtelijke ordeningsrecht heeft op het milieurecht.

 • U kunt aan de praktijk ontleende casus op het gebied van het ruimtelijkeordenings- en het milieurecht oplossen.

 • U kunt een niet tijdens het onderwijs behandelde wettelijke regeling toepassen in een aan de praktijk ontleend geval.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docenten: mr. dr. R. (Rogier) Kegge en mr. dr. J. (Jan) Robbe

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Grondige bestudering van de opgegeven literatuur en jurisprudentie. Tevens bereidt u schriftelijke weekopdrachten voor. De werkgroepen hebben de status van praktische oefeningen.

Tijdens de cursus schrijft u twee werkstukken waarin u aan de praktijk ontleende casus oplost (status: praktische oefeningen). Elk werkstuk wordt beoordeeld met een V (voldoende) of een O (onvoldoende). De werkstukken worden plenair nabesproken tijdens aparte Q and A-sessions.. Uiteraard kunt u desgewenst ook aanvullende individuele feedback op uw werk krijgen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
De eindtoets is een openboektentamen.

Het cijfer voor de eindtoets is ook uw eindcijfer. Er wordt geen cijfer voor de eindtoets vastgesteld als
1) u niet heeft deelgenomen aan de hoorcolleges en werkgroepen (deelnemen impliceert ook dat u de weekopdrachten heeft voorbereid) en
2) u voor één of voor beide werkstukken een onvoldoende hebt gehaald. (In geval van een onvoldoende voor een werkstuk krijgt u een vervangende opdracht, bij wijze van herkansing.)
De herkansing zal in beginsel mondeling zijn en staat alleen open als er een cijfer is vastgesteld voor de eindtoets.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Toetsing
Eindtoets: 3 uur
Nabespreking: 2 uur

Inleverprocedures
Voor zover nodig, zal nadere informatie worden verstrekt via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges en de werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • P.J.J. van Buuren, A.A.J. de Gier, A.G.A. Nijmeijer, J. Robbe, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, 10e druk, Deventer: Kluwer 2017 (verschijnt najaar 2017).

 • B.A. Beijen (red.), Hoofdlijnen milieubestuursrecht, 3e druk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2015.

Reader:

 • Omgevingsrecht: jurisprudentie 2017-2018

 • Omgevingsrecht: aanvullende wet- en regelgeving Omgevingsrecht 2017-2018

Werkboek:

 • Omgevingsrecht: opdrachten

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinatoren: Rogier Kegge en Jan Robbe

 • Werkadres: Steenschuur 25, resp. kamer B1.16 en kamer B4.28

 • Bereikbaarheid: beide coördinatoren zijn zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar

 • Telefoon: 071-527 7742 resp. 071-527 6291

 • E-mail: r.kegge@law.leidenuniv.nl en/of j.robbe@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en Bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 16.45 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7760

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.