Studiegids

nl en

Bestuursprocesrecht (Ma)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Effectieve rechtsbescherming tegen de overheid is een fundamenteel recht, beschermd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest van de Europese Unie. Hoe die rechtsbescherming vorm krijgt, is echter geen vaststaand gegeven. Zij verschilt per land, afhankelijk van historie, rechtscultuur en politiek en het vertrouwen dat de samenleving in de verschillende staatsmachten stelt. In dit vak wordt u diepgaande kennis van het Nederlandse bestuursprocesrecht bijgebracht, waarbij veel aandacht uitgaat naar de achtergrond van deze procesregels en de constitutionele context waarbinnen ze functioneren. Zo leert u complexe leerstukken toepassen op bekende casus, maar krijgt u ook inzicht in de mogelijkheden om die leerstukken op nog onbekende casus toe te passen en om het leerstuk zelf ter discussie te stellen.

Kennis van en inzicht in het bestuursprocesrecht is van groot belang voor de praktijk. U moet weten in welke fase van het geschil u wat naar voren kunt brengen, welke risico’s u loopt als u gaat procederen en wat u bij de rechter succesvol kunt vorderen, zodat u ook weet wat uw winstkansen zijn. Het vak bouwt voort op het bachelorvak bestuursprocesrecht. Dat betekent dat het systeem van rechtsbescherming en de hoofdregels bekend worden verondersteld. Het vak verdiept en nuanceert de toepassing van die hoofdregels en legt het accent op leerstukken die van grote invloed zijn op de effectuering van individuele rechten. Zo is er veel aandacht voor de toegang tot procedures, de omvang van het geding, het bewijsrecht, de aard van de rechterlijke toetsing en de mogelijkheden het geschil definitief te beslechten. U wordt uitgedaagd deze leerstukken vanuit het perspectief van zowel de belanghebbende (burger / bedrijfsleven), het bestuursorgaan als de rechter te benaderen. Zo leert u op de reacties van andere actoren te anticiperen en te reageren en een processtrategie te ontwikkelen.

In dit vak worden zowel hoor- als werkcolleges verzorgd. De hoorcolleges behandelen de constitutionele context van het bestuursprocesrecht en diepen de genoemde leerstukken uit. In de werkcolleges staat de toepassing van het procesrecht op complexe casus centraal. Deze colleges geven een concrete voorbereiding op de eindopdracht, waarin u aan de hand van een complexe casus een beroepschrift en een procesadvies aan een cliënt schrijft. In een praktijkcollege komt een advocaat toelichten hoe deze zijn of haar rol in het proces ziet, welke strategie hij of zij in het beroepschrift kiest en welke procesregels hij of zij ziet als de belangrijkste.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is dat studenten grondige kennis verwerven van de regels van het bestuursprocesrecht, inzicht verkrijgen in de achterliggende theoretische leerstukken, de procesregels kunnen toepassen op complexe onbekende casus en hun processtrategie kunnen analyseren en evalueren.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Inhoudelijk:
1. De student heeft grondige kennis van de regels van de centrale thema’s in het Nederlandse bestuursprocesrecht en heeft diepgaand inzicht in de achtergrond van die regels.
2. De student is in staat de regels van het bestuursprocesrecht in een historische ontwikkeling te plaatsen en heeft inzicht in ontwikkelingen die in de toekomst worden verwacht.
3. De student heeft diepgaand inzicht in de functie van het rechterlijk proces en de resultaten die met het proces kunnen worden bereikt.
4. De student kan het bestuursprocesrecht toepassen op complexe onbekende casus.
5. De student is in staat een subjectief standpunt in te nemen en daarbij aan te geven in welke mate dat standpunt objectief gezien kans van slagen heeft.
6. De student heeft inzicht in processtrategie; hij of zij kan de eigen strategie als ook de (te verwachten) reacties van andere actoren in het proces analyseren en evalueren.

Vaardigheden:
1. De student is in staat de studiestof toe te passen op complexe casus en, vanuit het begrip van het systeem en de achtergrond van de regels, originele en creatieve juridische oplossingen aan te dragen.
2. De student is in staat een beroepschrift te schrijven.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: o.a. prof. mr. dr. Y.E. Schuurmans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie blackboard

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: o.a. prof. mr. dr. Y.E. Schuurmans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie blackboard

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Paper (deeltoets die voor 30% het eindcijfer bepaalt). Deze deeltoets kan niet worden herkanst; compensatie van een onvoldoende deeltoets door de eindopdracht is mogelijk.

 • Eindopdracht, bestaande uit een beroepschrift en een procesadvies (eindtoets die voor 70% het eindcijfer bepaalt). De eindtoets kan worden herkanst indien voor het vak als geheel een onvoldoende als eindcijfer is behaald. Deelname aan de eerste eindtoets vormt daarvoor een voorwaarde.

Inleverprocedures

 • De inleverprocedures worden via Blackboard bekendgemaakt

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoor- en werkcolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Damen e.a., Bestuursrecht deel 2. Rechtsbescherming tegen de overheid. Bestuursprocesrecht (zesde druk), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2016

 • T. Barkhuysen e.a. (red.), AB Klassiek (zevende druk), Deventer: Kluwer 2016 (dit boek is tevens verplichte literatuur voor het vak Overheidsaansprakelijkheid)

Werkboek:

 • Geen

Reader:

 • Geen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. Y.E. Schuurmans

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: kamer B1.05

 • Telefoon: 071-5278924

 • E-mail: y.e.schuurmans@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en Bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 09.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7760

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl