Studiegids

nl en

Oefenonderzoek Academische Pabo

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De stof van Onderzoekspracticum 1 en van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Oefenonderzoek.

Beschrijving

In deze cursus zullen studenten in groepsverband een onderzoek uitvoeren onder begeleiding van een docent. De onderzoeken behandelen thema’s die relevant zijn voor de schoolpraktijk. Studenten worden ingeschreven bij een thema dat het best aansluit bij hun stageschool. De thema’s worden uitgebreid beschreven op Blackboard.

Leerdoelen

Het overkoepelende doel van de cursus is om studenten in de praktijk te laten kennismaken met de verschillende aspecten van onderzoek binnen de schoolcontext. Studenten werken daarbij samen in taakgerichte groepen. Kennis opgedaan in de cursussen Onderzoekspracticum 1, Onderzoekspracticum 2 en Cursus Praktische Data-analyse met SPSS zal worden toegepast, specifiek gericht op de volgende doelen:

  • formuleren van een onderzoekbare vraag op basis van vragen uit de praktijk

  • verzamelen en samenvatten van relevante literatuur

  • formuleren van hypothesen

  • uitwerken van de onderzoeksopzet

  • data verzamelen binnen de schoolcontext

  • data verwerken

  • data analyseren

  • resultaten terugkoppelen aan zowel de wetenschappelijke als de praktische doelgroep

Daarnaast zullen ethische aspecten van (opdracht)onderzoek binnen scholen aan bod komen. In verband daarmee tekenen studenten een integriteitsovereenkomst.

NB.: De (geplande) activiteiten die studenten uitvoeren in het kader van Oefenonderzoek dienen VERPLICHT te worden voorgelegd aan de Commissie Ethiek. Om ervoor te zorgen dat studenten het onderzoek binnen de planning af kunnen ronden, wordt dit proces doorlopen voordat de cursus van start gaat. Hierdoor ligt de basis van het onderzoeksplan op voorhand vast en is het niet mogelijk dat studenten of scholen volledige vrijheid krijgen in het opstellen van de onderzoeksvragen.

Rooster Introductiecollege Rooster werkgroepen

Onderwijsvorm

Het vak Oefenonderzoek bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. De drie plenaire hoorcolleges zijn ervoor bedoeld om studenten te laten nadenken over een aantal basisthema’s die van belang zijn voor het doen van (opdracht)onderzoek. Deze colleges vormen de gemeenschappelijke basis van waaruit gewerkt zal worden in de werkgroepen en aanwezigheid is dan ook verplicht. In 12 verplichte werkgroep-bijeenkomsten wordt het onderzoek vervolgens uitgewerkt. Deze bijeenkomsten zijn verspreid over het tweede semester (februari t/m juni). In deze periode zullen studenten tijdens de bijeenkomsten, op hun stageschool en in eigen tijd samen met groepsgenoten werken aan hun onderzoek. Het vak zal worden afgesloten met een schriftelijk verslag (groepsproduct) en een mondelinge presentatie van het onderzoek op de scholen waar het onderzoek is uitgevoerd.

Toetsing

Er vindt een individuele beoordeling in cijfers plaats. Een student is geslaagd bij voldoende participatie aan alle aspecten van het Oefenonderzoek en als de eindproducten van de groep (onderzoeksverslag en mondelinge presentatie) als geheel en de bijdrage daaraan van de individuele student als voldoende beoordeeld zijn.
Voor alle bijeenkomsten van het oefenonderzoek, alsmede voor de afsluitende presentatie geldt een aanwezigheidsplicht.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

In het kader van literatuuronderzoek worden voor elk thema artikelen gelezen; welke artikelen dit zijn hangt af van de onderzoeksvraag. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van:

  • Ackermann, M. e.a., (laatste druk). Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Amsterdam: Boom onderwijs. (Dit boekje is in het eerste jaar ook al bij verschillende studieonderdelen gebruikt).

  • American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

NB Dit vak wordt afgesloten met een opdracht. Voor vakken die afgesloten worden met een opdracht in plaats van een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Coördinator van het vak is Dr. Mariëlle Linting