Studiegids

nl en

Fiscaal-economisch beleid

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal Recht (zie ook OER)

In semester 2 van de Master Fiscaal Recht volgt u een ‘gebonden keuzevak’. U kiest verplicht uit één van de volgende opties:
a. Belastingverdragen (23034071, vakbeschrijving onderstaand); óf
b. Fiscaal-Economisch Beleid (23034072); óf
c. een master BTW-vak van bepaalde zusterfaculteiten ; óf
d. Uitwisselingsprogramma met de University of Florida/Gainesville (indien beschikbaar).

In verband met een evenwichtige verdeling van studenten over de verschillende vakken geldt het volgende. Indien het aantal inschrijvingen voor het vak Belastingverdragen of het vak Fiscaal-Economisch Beleid hoger is dan 50 is het maximum bereikt en behoudt de opleiding zich het recht voor om studenten die gekozen hebben voor één van deze vakken in te delen bij het andere vak. Hierbij geldt de volgorde van aanmelding van inschrijving (vol = vol): indien een werkgroep vol zit kunnen studenten zich bij het andere vak inschrijven.

Beschrijving

In dit vak leren deelnemers zelfstandig fiscale regels te analyseren in relatie tot sociaal-economische belangen en doelstellingen van overheidsbeleid. Het geldend (Nederlands en internationaal) belastingrecht dient daarbij als (bekend verondersteld) object van onderzoek. Studenten verwerven inzicht in de sociaal-economische doelstellingen en effecten van de voornaamste draagkrachtheffingen. Zij zijn in staat om hervormingen op het gebied van het belastingstelsel te evalueren.

Het vak wordt aangeboden in de vorm van capita selecta, die beogen een beter inzicht te geven in actuele vraagstukken op het terrein van het fiscaal-economische beleid en de toepassing daarvan. De deelnemers worden intensief begeleid door de docenten.

De inhoud van het vak is gericht op de integratie van economische en fiscale vakken, het gaat daarbij om de toepassing van een economische analyse op de fiscale rechtsregels. In dit vak wordt teruggegrepen op onderzoeksresultaten die tot stand zijn gekomen in het kader van de onderzoeksprogramma’s “Grenzen van Fiscale Soevereiniteit” en “Hervorming van Sociale Regelgeving”.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak beoogt een verdieping en actualisering van de kennis over het fiscaal-economisch beleid.

Leerdoelen
1. U heeft diepgaande kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het fiscaal-economische beleid (i.h.b. de heffingen naar draagkracht).
2. U bent in staat om fiscaal-economische literatuur en bronnen te lezen en te begrijpen en in onderling verband te analyseren.
3. U bent in staat om zich, op basis van feiten en gegevens, en op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging zelfstandig een analysee te maken over actuele thema’s op het vlak van het fiscaal-economische beleid.
4. U kunt uw eigen mening ten aanzien van vraagstukken op het gebied van het fiscaal-economische beleid onderbouwen en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
5. U kunt met een of meer studenten samenwerken om tot een oplossing van een fiscaal-economisch vraagstuk te komen.
6. U bent in staat om actief deel te nemen aan een (wetenschappelijk) debat op het gebied van het fiscaal-economisch beleid.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. dr. C.L.J. Caminada en Dr. H. Vrijburg

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Blackboard kan worden gedownload.

 • Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. dr. C.L.J. Caminada en Dr. H. Vrijburg

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen literatuur. Inleveren schriftelijk werk; Voorbereiden en houden van referaten.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Blackboard

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures

 • Wordt nader bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De cursus wordt ondersteund door een digitale leeromgeving. De literatuur is zoveel als mogelijk downloadable samengebracht op de Blackboardsite van deze cursus.

Werkboek:
Omvat studie-informatie, leesmateriaal, de richtlijnen bij het schrijven van een werkstuk en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. C.L.J. Caminada

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 2.53

 • Bereikbaarheid: Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een e-mail naar de docent.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing. Zie voor een toelichting daarover, de studentenpagina van de facultaire website.