Studiegids

nl en

Bedrijfseconomie (fiscaal)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen. De stof van het vak bedrijfswetenschappen (onderdeel Onderneming en Recht) wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

Fiscaal juristen zullen in hun latere beroepsuitoefening te maken krijgen met allerlei bedrijfseconomische problemen, bijvoorbeeld bij:

 • het staken van een onderneming;

 • het bepalen van de aanslag vennootschapsbelasting/inkomstenbelasting;

 • het in kaart brengen van de fiscale gevolgen van een fusie;

 • het verlenen van fiscaal advies op basis van financiële informatie en het in kaart brengen van de financieel-economische gevolgen van dit advies.

Een fiscalist zal regelmatig worden geconfronteerd met door ondernemingen verstrekte gegevens, veelal zal het hierbij gaan om het financiële jaarverslag. Naast het begrijpen van het boekhoudkundige systeem van een onderneming dient een fiscaal-jurist ook op de hoogte te zijn van de bedrijfseconomische terminologie. Zodoende kan hij zich een beter oordeel vormen over de betekenis van de bedrijfseconomische begrippen. Als deze betekenis aansluit bij de fiscale definitie kan van de bedrijfseconomische gegevens gebruik worden gemaakt. Als de bedrijfseconomische en fiscale interpretatie echter afwijken, zal de fiscaal-jurist de bedrijfseconomische gegevens moeten aanpassen. Aan de orde komen vraagstukken als: hoe komen financiële resultaten in een onderneming tot stand, op welke wijze zijn deze uitkomsten binnen de wet- en regelgeving beïnvloedbaar. Studenten dienen informatie over de financiële positie en resultaten te kunnen interpreteren. Studenten zullen hierbij vooral oog moeten hebben voor de “achtergronden” van het financiële verslag. Welke uitgangspunten (schattingen, stelselkeuzes, wijzen van waarderen) zijn gehanteerd om tot deze financiële informatie te komen? In hoeverre is de informatie hierdoor vertekend, wat zijn de effecten hiervan voor de financiële positie en het resultaat?

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het verwerven van inzicht in de financieel-economische facetten van ondernemingen en het leren omgaan met hun externe financiële verslaggeving: de jaarrekening (Titel 9 Boek 2 BW). Hierbij gaat het enerzijds om de totstandkoming van de financiële informatie aan de hand van het doorgronden van het boekhoudkundige proces en anderzijds om de interpretatie van deze informatie en de relatie met de wet- en regelgeving.

Leerdoelen

 • U kunt aangeven hoe financiële feiten boekhoudkundig worden verwerkt vooral aangaande de goederenstroom, vermogensstructuur, voorzieningen en de belastingen.

 • U kunt de relatie tussen de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht uitleggen en u kunt feiten via het boekhoudproces converteren naar de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht

 • U kunt de kernbegrippen beschrijven uit het boekhouden, de externe informatieverschaffing, evenals voor zover relevant de bedrijfseconomie.

 • U kunt in cases met uiteenlopende data de winst, het vermogen en de kasmutatie berekenen

 • U kunt de verschillende modellen van de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht schetsen en onderscheiden

 • U kunt in cases met uiteenlopende data de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht produceren rekening houdend met de van toepassing zijnde accounting principles en waarderingsgrondslagen.

 • U kunt de structuur in hoofdlijnen van titel 9 BW 2 samenvatten.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: Dr. D.H. van Offeren (coördinator) en drs. H.S.J. Bos

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het doornemen van de opgegeven literatuur, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: Dr. D.H. van Offeren (coördinator) en drs. H.S.J. Bos

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het maken van de opgaven uit het werkboek, volgens het rooster in het werkboek en op Blackboard.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het aangeven van algemene informatie, eventueel voor sheets en verwijzingen naar actuele artikelen of krantenberichten en een jaarverslag dat tijdens de colleges wordt gebruikt. Uitwerkingen worden niet op blackboard opgenomen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Epe/Koetzier, Jaarverslaggeving, Noordhoff (laatste druk)

 • Epe/Koetzier, Jaarverslaggeving opgaven, Noordhoff (laatste druk)

Werkboek:
Syllabus bedrijfseconomie Fiscaal Recht bachelor 2

Reader:
Geen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. D.H. van Offeren

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B3.05

 • Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag 09.00-17.00

 • Telefoon: 071 – 527 8887

 • E-mail: d.h.van.offeren@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscaal-economisch

 • Afdeling: Bedrijfseconomie

 • Kamernummer secretariaat: B 3.11

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl