Studiegids

nl en

Immigratierecht

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Mag een buitenlandse partner in Nederland komen wonen? Mag Nederland een asielzoeker terugsturen naar Afghanistan? Mag een buitenlander die in Nederland is opgegroeid, maar geen geldige verblijfsvergunning heeft in Nederland blijven wonen? Dit zijn allemaal vragen die elke dag de krant halen. Het zijn vragen die te maken hebben met het immigratierecht. In deze cursus wordt ingegaan op actuele thema’s binnen het Nederlandse immigratierecht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden onderwerpen als asiel, gezinshereniging, nationaliteit en arbeidsmigratie besproken. Een asieladvocaat licht in een gastcollege toe hoe het immigratierecht in de praktijk uitpakt. Ook wordt een bezoek gebracht aan een rechtbank waar een zittingsdag wordt bijgewoond. Op deze manier is er, naast de uitleg van het vreemdelingenrecht, ook aandacht voor de carrièremogelijkheden binnen dit rechtsgebied.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Doel van het vak is:

 • via een probleemgerichte benadering inzicht te verschaffen in het vreemdelingenbeleid, de structuur van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving en rechtspraak, alsmede in de positie van het individu in dit rechtsgebied

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft grondige kennis van het systeem van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving.

 • U heeft inzicht in en kennis van de belangrijkste jurisprudentie en de betekenis daarvan voor de individuele rechtspositie van de vreemdeling.

 • U heeft een duidelijk inzicht in en kennis van de wijze waarop het Europese recht het Nederlandse recht beïnvloedt en vormt.

 • U bent in staat om lastige kernproblemen van het Nederlandse vreemdelingenrecht te analyseren in het licht van nationale en Europeesrechtelijke literatuur, rechtspraak, en regelgeving.

 • U bent bewerktuigd om de verworven kennis en inzichten op wetenschappelijk of praktisch juridische niveau uit te bouwen en toe te passen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Mr. drs. G.G. Lodder en A.E.M. Aagten LLM

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt nader bepaald (zie Blackboard).

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: Mr. drs. G.G. Lodder en A.E.M. Aagten LLM

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt nader bepaald (zie Blackboard).

Andere onderwijsvorm(en)
Gastcollege, bezoek aan rechtbank.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het eindcijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van vier deeltoetsen: Tentamen (50% eindcijfer), twee casusopdrachten (elk 20% eindcijfer en een verslag van het bezoek aan de rechtbank (10% eindcijfer)

 • Alleen studenten die beide casus opdrachten hebben ingeleverd en het verslag van het rechtbankbezoek (verplichte onderdelen omdat dit vak een praktische oefening bevat) worden toegelaten tot het tentamen..

 • Studenten van wie het gemiddelde cijfer van het tentamen en de schriftelijke opdrachten lager is dan een 5,5 hebben recht op herkansing. De herkansing is in de vorm van een tentamen dat het gemiddelde eindcijfer vervangt. De casusopdrachten en het verslag van het rechtbankbezoek kunnen niet worden herkanst. Alleen studenten die alle schriftelijke opdrachten hebben ingeleverd hebben toegang tot de herkansing.

 • Eventuele voldoende deelcijfers zijn alleen geldig tijdens het lopende studiejaar. Indien het vak na afloop van het studiejaar nog niet is behaald, komen eventuele voldoende deelcijfers te vervallen.

Inleverprocedures
Blackboard

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • G.G. Lodder, Vreemdelingenrecht in vogelvlucht, Den Haag: Sdu 2014

Werkboek:
Geen.

Reader:
Verkrijgbaar bij readeronline.

Aanbevolen studiemateriaal
Zie Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. drs. G.G. Lodder

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, Kamer B0.05

 • Bereikbaarheid: maandag – donderdag

 • Telefoon: 071 – 527 8822

 • E-mail: g.g.lodder@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Immigratierecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: 09.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: immigrationlaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Meer informatie over immigratierecht op www.immigrationlaw.nl.
E-mailadres van het Instituut voor Immigratierecht: immigrationlaw@law.leidenuniv.nl.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.