Studiegids

nl en

Werkcollege BA2 Beeldende Kunst: Fotografie verandert alles

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studie-prestaties te kunnen aantonen.

Belangrijk om in de gaten te houden: het behalen van minimaal één verplicht BA2 werkcollege is toegangseis bij het BA2 excursiewerkcollege! En verder: BA2 werkcolleges moeten zijn afgerond om te kunnen deelnemen aan het verplichte BA3 werkcollege.

Beschrijving

De student zal door deze cursus een beeld krijgen van de impact van fotografie op de samenleving en op de kunsten. Daarbij staat de veelzijdigheid van fotografie centraal. Aan bod komen de uiteenlopende uitvindingen, artistieke stijlen en opvattingen die samen de geschiedenis van de fotografie bepalen. De cursus biedt een onderzoekskader waarmee een basis wordt gelegd voor het transhistorisch en interdisciplinair benaderen van fotografie.

Leerdoelen

 • Begrip van de positie van fotografie in de kunstwereld.

 • De belangrijkste technieken en visuele toepassingen van fotografie kunnen herkennen en benoemen.

 • Verschillende theorieën over fotografie weten te traceren en interpreteren.

 • Bedreven zijn in samen met vakgenoten (medestudenten) het vakgebied fotografie analyseren en bediscussiëren.

 • Een zelf gekozen vraagstelling gedetailleerd kunnen uitwerken en daarbij al in een vroeg stadium een passende literatuurlijst kunnen opstellen.

 • Een visueel ondersteund referaat van circa 10 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

 • Een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuur kunnen schrijven.

Rooster

 • Dinsdag 19-21 uur (concept)

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege.

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

26 uur: Deelname werkcolleges (2 uur p.w. x 13 weken)
40 uur: Literatuuronderzoek en lezen (ca. 320 pagina’s / 8 pagina’s per uur)
24 uur: Uitwerken onderzoeksopzet en voorbereiding presentatie
50 uur: Schrijven paper (circa 3000 woorden) —-
140 uur

Toetsing

 • Deelname aan de groepsdiscussies en voorbereiding van colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplichte deelname).

 • Samenstelling van een onderzoeksvoorstel en bibliografie voor het eigen onderzoek (10%).

 • Referaat (20%): referaat van circa 15 minuten m.b.t. het eindwerkstuk (ondersteund met PowerPoint-presentatie).

 • Paper (70%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s 1.5 regelafstand, excl noten en literatuur).

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).

Herkansing: onderzoeksvoorstel en schriftelijk werkstuk kunnen eenmalig worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor het referaat kan een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor voor o.m. cursusinformatie en het ter beschikking stellen PowerPoints.

Literatuur

 • Cotton, C., The Photograph as Contemporary Art. London: Thames and Hudson, 3rd edition 2014.

Beschikbaar via Blackboard:

 • Graham, C., The Photograph. Oxford: Oxford University Press, 1997. Via: https://monoskop.org/images/c/c6/Clarke_Graham_The_Photograph_1997.pdf

 • Cotton, C., Klein, A. Bedford, C. et. al., Words without Pictures. Los Angeles: LACMA, 2007. Via: http://www.albany.edu/faculty/dgoodwin/shared_resources/WordsWithoutPictures.pdf

(Het is niet vereist om de literatuur van tevoren te lezen.)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Onderwijscoördinator BA Kunstgeschiedenis

Opmerkingen

N.v.t.